Φανουράκης Εμμάν.

Registry uoadl:2929380 21 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Φανουράκης Εμμάν.
Registration year:
19060920
Incremental number:
29988
Place of origin:
Πεδιάς (Κρήτης)
Contributors:
Nik.Kariotakis
Age:
22
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
απολ. Γυμν. Ηρακλείου, 28 Ιουνίου 1906, αριθ.319, πάνυ καλώς (7 7/10)
The digital material of the item is not available.