Πολυχρονιάδης Γεώργιος

Registry uoadl:2929384 19 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Πολυχρονιάδης Γεώργιος
Registration year:
19060920
Incremental number:
29990
Place of origin:
Κάρπαθος
Contributors:
M.Terezakis
Age:
20
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
απολ. Γυμν. Β΄ Βαρβ. Αριθ. 28, 14 Σεπτεμβρίου 1906, καλώς (5 34/46)
Notes:
Διδάκτωρ 28/5/19011
The digital material of the item is not available.