Μαρκάκης Ανδρέας

Registry uoadl:2929399 33 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Μαρκάκης Ανδρέας
Registration year:
19060922
Incremental number:
30002
Place of origin:
Χανία
Contributors:
E.Papadakis
Age:
16
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
απολ. Γυμν. Ηρακλείου, 28 Ιουνίου 1906, αριθ.305, πάνυ καλώς (7 9/10)
The digital material of the item is not available.