Χατζητσανάκης Βασίλ.

Registry uoadl:2929553 21 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Χατζητσανάκης Βασίλ.
Registration year:
19060925
Incremental number:
30011
Place of origin:
Γαλατά (Κρήτης)
Contributors:
Anas.Xarros
Age:
Νομική
Faculty:
Νομική
Registration notes:
απολ. Γυμν. Χανίων, αριθ. 1110, 1 Ιουλίου 1906, καλώς (7 4/10)
The digital material of the item is not available.