ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ): Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «EPAIZOVOLLEY» (epaizovolley.weebly.com)

Scientific publication - Conference Short Paper uoadl:2931241 107 Read counter

Unit:
Department of Physical Education & Sport Science
Title:
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ): Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «EPAIZOVOLLEY» (epaizovolley.weebly.com)
Languages of Item:
Greek
Abstract:
εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχει διαμορφώσει νέες
τάσεις και η αναγκαιότητα της παιδαγωγικής αξιοποίησης και ενσωμάτωσής τους στη διαδικασία
μάθησης θεωρείται πλέον δεδομένη. Ένα παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης που βασίζεται σε
σύγχρονες θεωρίες μάθησης και αποτελεί μία δραστηριότητα για την εκμάθηση διαφόρων γνωστικών
αντικειμένων μέσω του διαδικτύου είναι η ιστοεξερεύνηση (webquest). Η ιστοεξερεύνηση
«epaizovolley» προσφέρει σε μαθητές/τριες και αθλητές/τριες 9-11 χρόνων την δυνατότητα να
ανακαλύψουν το άθλημα του βόλεϊ (ιστορία, κανονισμούς, κλπ.) με καινοτόμο και προκλητικό
εκπαιδευτικά τρόπο. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών Φυσικής
Αγωγής (ΦΑ), των προπονητών και των διοικητικών στελεχών του αθλητισμού της χώρας για την
μέθοδο αυτή, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή του αθλητισμού γενικά. Η μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της ιστοσελίδας βασίστηκε στην οργάνωση της διδασκαλίας με
τρόπο που να οριοθετεί, αλλά να μην περιορίζει την δραστηριότητα των παιδιών, κατευθύνοντάς τα σε
συγκεκριμένες πηγές με στόχο όχι μόνο την απλή αναζήτηση της πληροφορίας, αλλά και την
επεξεργασία και την οικοδόμησή της σε γνώση μέσα από διαδικασίες ανάλυσης και σύνθεσης.
Publication year:
2020
Authors:
Λεωνίδας, Καραίσκος
Ε. Δημοπούλου
Δημήτριος, Γαργαλιάνος
Σωτήριος, Δρίκος
Ι. Βασιλειάδης
Publisher:
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Conference title:
20ο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Pages:
67-71
Keywords:
Ιστοεξερεύνηση, βόλεϊ, εκπαίδευση, αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση.
Main subject category:
Education - Sport science
The digital material of the item is not available.