Οι στερεότυπες εκφράσεις ανάμεσα στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική: Το παράδειγμα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Στο: Crida, Carlos (επιμ.): 14 + 1 Μελέτες Φρασεολογίας και Παροιμιολογίας. Πρακτικά της 2ης διεθνούς ημερίδας «Φρασεολογία και Παροιμιολογία», Αθήνα, 8 Απριλίου 2014. Αθήνα: Εκδόσεις Τα Καλώς Κείμενα, 58-89

Scientific publication - Conference Short Paper uoadl:2935060 56 Read counter

Unit:
Department of German Language and Literature
Title:
Οι στερεότυπες εκφράσεις ανάμεσα στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική: Το παράδειγμα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Στο: Crida, Carlos (επιμ.): 14 + 1 Μελέτες Φρασεολογίας και Παροιμιολογίας. Πρακτικά της 2ης διεθνούς ημερίδας «Φρασεολογία και Παροιμιολογία», Αθήνα, 8 Απριλίου 2014. Αθήνα: Εκδόσεις Τα Καλώς Κείμενα, 58-89
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Αντικείμενο του άρθρου αποτελεί η Φρασεολογία ως πεδίο γλωσσολογικής έρευνας των στερεότυπων εκφράσεων ή φρασεολογισμών και η Φρασεοδιδακτική ως εφαρμοσμένο πεδίο έρευνας της Φρασεολογίας που εστιάζει στη διδασκαλία και εκμάθηση συμφραστικών σχημάτων στο ξενόγλωσσο μάθημα. Η Φρασεολογία συνιστά έναν από τους νεότερους κλάδους της Γλωσσολογίας, ο οποίος βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιθώριο της γλωσσολογικής έρευνας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι φρασεολογικές μονάδες ως παγιωμένα λεξικά συντάγματα σε συνταγματικό και παραδειγματικό επίπεδο τις καθιστούν ένα δύσβατο πεδίο γλωσσολογικής έρευνας. Ωστόσο, νεότερες εμπειρικές έρευνες υποδεικνύουν ότι οι φρασεολογισμοί κατέχουν σημαντική θέση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία. Είναι συνεπώς λογικό ότι η φρασεολογική ικανότητα περιγράφεται στο «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες» (Συμβούλιο της Ευρώπης 2001) ως αναπόσπαστο στοιχείο της λεξιλογικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας του μαθητή της ξένης γλώσσας. Στο άρθρο εξετάζονται αρχικά τα στοιχεία, τα οποία διακρίνουν τα παγιωμένα από τα ελεύθερα λεξικά συντάγματα και τους αποδίδουν μια ιδιαίτερη θέση στο λεξικό της γλώσσας ως καθιερωμένες ακέραιες στερεότυπες πολυλεκτικές μονάδες. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί στη συνέχεια το επιστημονικό πεδίο της Φρασεοδιδακτικής. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στο βασικό φρασεολογικό λεξιλόγιο των Hallsteinsdottir/Sajankova/ Quasthoff (2006) για το μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματική χρήση της γλώσσας στην καθημερινή επικοινωνία και έχει επομένως υψηλή επικοινωνιακή αξία. Με στόχο τη διεύρυνση της μελέτης, η οποία διεξήχθη στη μονογραφία του γράφοντος από το 2012, επιχειρείται η ταξινόμηση των εν λόγω στερεότυπων εκφράσεων στη βάση ονομασιολογικών-πραγματολογικών κριτηρίων που αφορούν στη γλωσσική λειτουργία που επιτελούν στην επικοινωνία με στόχο την αποτύπωση των νοηματικών πεδίων που κωδικοποιεί το βασικό φρασεολογικό λεξιλόγιο της Γερμανικής στην καθημερινή επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η σύνδεση του βασικού φρασεολογικού λεξιλογίου με την εκφορά συγκεκριμένων γλωσσικών λειτουργιών / λεκτικών πράξεων και συνεπώς με την επίτευξη συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Στη συνέχεια διερευνώνται παιδαγωγικά κατάλληλοι τρόποι για τη συστηματική προαγωγή της φρασεολογικής ικανότητας στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται ένα μοντέλο διδασκαλίας φρασεολογικού λεξιλογίου στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη της αυτονομίας των μαθητών κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και αποκωδικοποίησης νέων φρασεολογισμών, την εδραίωσή τους και την ενεργή χρήση τους σε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις.
Publication year:
2015
Authors:
Μάριος Χρύσου
Publisher:
Καλώς κείμενα
Conference title:
2η διεθνής ημερίδα αφιερωμένη στη ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ και την ΠΑΡΟΙΜΙΟΛΟΓΙΑ
Pages:
58-89
Keywords:
Φρασεολογία, Φρασεοδιδακτική, στερεότυπες εκφράσεις, φρασεολογισμοί, φρασεολογικές μονάδες
Main subject category:
Language – Literature
Χρύσου Μάριος (2015) Οι στερεότυπες εκφράσεις ανάμεσα στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική - Το παράδειγμα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.pdf (287 KB) Open in new window