Ραμενέας Ιωάννης

Registry uoadl:2936119 21 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ραμενέας Ιωάννης
Registration year:
19061031
Incremental number:
30743
Place of origin:
Δολοί, Λακωνίας
Contributors:
Mixalakeas N.
Age:
17
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Καλαμών, αριθμ. 29, 2 Οκτωβρίου 1906, καλώς (6 42/46)
The digital material of the item is not available.