Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς μουσικὴν Παχωμίου μοναχοῦ. Είσαγωγή-Κριτικὴ ἔκδοση-Σχόλια: Ἀχιλλεὺς Γ. Χαλδαιάκης

Scientific publication - Book uoadl:2936296 14 Read counter

Unit:
Department of Music Studies
Title:
Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς μουσικὴν Παχωμίου μοναχοῦ. Είσαγωγή-Κριτικὴ ἔκδοση-Σχόλια: Ἀχιλλεὺς Γ. Χαλδαιάκης
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2015
Place of publication:
Αθήνα
Authors:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Publisher:
Άθως-Αθ. Σταμούλης
ISBN:
978-960-495-186-4
Keywords:
Byzantine Music, Byzantine Musicology, Hellenic (Byzantine) Music and Musicology, Historical Musicology, Byzantine Music, Byzantine Music Theory
Main subject category:
Fine arts - Entertainment
The digital material of the item is not available.