Σωτηρίου Νικόλαος

Registry uoadl:2936648 8 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Σωτηρίου Νικόλαος
Registration year:
19070131
Incremental number:
30799
Place of origin:
Πύργος (Ανατ. Ρωμυλίας)
Contributors:
Sotiriou Konst.
Age:
24
Faculty:
Φυσικομαθηματική (τμήμα φυσικών)
Registration notes:
Απολ. Λυκείου Χατζηχρήστειο;, 24 Ιουνίου 1907, πάνυ καλώς (8,5)
The digital material of the item is not available.