Ζέρβας Θωμάς

Registry uoadl:2937044 35 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ζέρβας Θωμάς
Registration year:
19070917
Incremental number:
30885
Place of origin:
Άρτα
Contributors:
Zervas Ioan.
Age:
18
Faculty:
Φυσικομαθηματική (τμήμα μαθηματικό)
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Β' Βαρβακ. Αριθ. 52, 30 Ιουνίου 1907, λίαν καλώς (7 16/42)
The digital material of the item is not available.