Δρακόπουλος Χαρίλαος

Registry uoadl:2937046 35 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Δρακόπουλος Χαρίλαος
Registration year:
19070917
Incremental number:
30886
Place of origin:
Πάτραι
Contributors:
Pomonis G.
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Α' Πατρών, αριθ. 51/1, 26 Ιουνίου 1906, πάνυ καλώς (7 24/46)
The digital material of the item is not available.