Λουκάκης Εμμανουήλ

Registry uoadl:2937050 31 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Λουκάκης Εμμανουήλ
Registration year:
19070918
Incremental number:
30887
Place of origin:
Μυράμβελλου (Κρήτης)
Contributors:
Kokkinakis Dim.
Age:
24
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Ηρακλείου, αριθ. 828, 14 Σεπτεμβρίου 1907, καλώς (5 9/10)
The digital material of the item is not available.