Τορναρίτης Χριστόφορος

Registry uoadl:2937054 32 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Τορναρίτης Χριστόφορος
Registration year:
19070918
Incremental number:
30889
Place of origin:
Λεμησσός (Κύπρου)
Contributors:
Papamixalopoulos K.
Age:
18
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Α' Βαρβακ. Αριθ 296, 3 Ιουλίου 1907, Λίαν καλώς (7 45/48)
The digital material of the item is not available.