Εxploring the cultural competence of specialists working in mental health units

Postgraduate Thesis uoadl:2943344 17 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2021-05-07
Year:
2021
Author:
Bablekou Elisabeth
Supervisors info:
Φραγκίσκος Γονιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρίνα Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελένη Λαζαράτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Original Title:
Διερεύνηση της πολιτισμικής επάρκειας των ειδικών που εργάζονται σε μονάδες ψυχικής υγείας
Languages:
Greek
Translated title:
Εxploring the cultural competence of specialists working in mental health units
Summary:
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σημειώθηκαν ταχείες κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοπολιτικό κόσμο, καθώς και στη μετανάστευση εντός και μεταξύ των εθνών. Η παγκοσμιοποίηση υποδηλώνει το ελεύθερο εμπόριο, τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Τα πολιτισμικά όρια είναι διευρυμένα καθώς οι άνθρωποι κινούνται σε καθορισμένα γεωγραφικά όρια με αποτέλεσμα τη διαβίωση σε μια πολιτισμικά πλούσια και ποικιλόμορφη κοινωνία. Η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει επίσης την επικράτηση των ψυχιατρικών διαταραχών, την εικόνα τους και τη θεραπεία (Wessex Health Lines).
Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι ειδικοί ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι/ψυχοθεραπευτές, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, υποστηρικτικό προσωπικό στο χώρο της υγείας, ειδικευόμενοι γιατροί και ψυχίατροι) που εργάζονται σε μονάδες ψυχικής υγείας χρησιμοποιούν πολιτισμικά ενήμερες αλληλεπιδράσεις κατά την διάρκεια της αξιολόγησης, της κλινικής διατύπωσης και της θεραπείας παρέχοντας με αυτό τον τρόπο υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από πολιτισμική επάρκεια. Επιπλέον, διερευνάται η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του φύλου και του βαθμού πολιτισμικής επάρκειας όπως και το αν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των ειδικοτήτων και συγκεκριμένα μεταξύ των ψυχιάτρων και των νοσηλευτών.
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το φαινόμενο της μετανάστευσης όπου παρουσιάζονται τα στάδια της μετανάστευσης, η προσαρμογή των μεταναστών και των προσφύγων και ο επιπολιτισμός, οι συνηθέστερες ψυχικές ασθένειες και η πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο διασαφηνίζεται η σημασία της πολιτισμικής επάρκειας και οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό οι ειδικοί ψυχικής υγείας να διαθέτουν πολιτισμική επάρκεια. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις διαστάσεις της
διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι επιδράσεις του πολιτισμού στην θεραπεία.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν στις θεραπευτικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε να είναι κατάλληλες και για τους μη δυτικούς πληθυσμούς. Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην ενημερότητα που χρειάζεται να έχει ο ειδικός ψυχικής υγείας για πολιτισμικά θέματα κατά τον σχεδιασμό της θεραπείας. Έπειτα περιγράφονται οι τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνονται κατά τις φάσεις της αξιολόγησης, της δέσμευσης και της θεραπείας και τέλος, στην περίπτωση της φαρμακοθεραπείας.
Στη συνέχεια ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της διπλωματικής εργασίας όπου παρουσιάζονται οι ερευνητικοί στόχοι, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η στατιστική επεξεργασία, τα αποτελέσματα της μελέτης και τέλος, η συζήτηση.
Main subject category:
Health Sciences
Keywords:
Cultural competence, Migration, Transcultural communication
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
25
Number of pages:
54

Διερεύνηση της πολιτισμικής επάρκειας των ειδικών που εργάζονται σε μονάδες ψυχικής υγείας.pdf
2 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.