Ζουλινός Σ. Σπυρίδων

Registry uoadl:2946701 19 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ζουλινός Σ. Σπυρίδων
Registration year:
18801010
Incremental number:
377
Place of origin:
Λευκάς
Contributors:
Gerasimos Servos
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Κερκύρας, αριθ. 1132, α΄Ιουλίου 80, λίαν καλώς.
Landed property:
Λευκάς 30.000
Access Policy:


The digital material of the item is not available.