Ανάκλησις δωρεάς, γενομένη μετά την συμπλήρωσιν του χρόνου της χρησικτησίας δωρηθέντος πράγματος, και αξίωσις αδικαιολογήτου πλουτισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:3355691 1 Read counter

Original Title:
Ανάκλησις δωρεάς, γενομένη μετά την συμπλήρωσιν του χρόνου της χρησικτησίας δωρηθέντος πράγματος, και αξίωσις αδικαιολογήτου πλουτισμού
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κολοτούρος, Παναγιώτης Η.
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
789-815
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.