Τhe role of the National Archaeological Museum in temporary exhibitions of Greek interest abroad

Postgraduate Thesis uoadl:3398548 28 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
Library of the School of Philosophy
Deposit date:
2024-05-20
Year:
2024
Author:
Karampa Sofia
Supervisors info:
Παπαδάτος Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μουσειιακές Σπουδές», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νικολέντζος Κώστας, Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών
Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Μάρλεν Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Original Title:
Ο ρόλος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στις περιοδικές εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό
Languages:
Greek
Translated title:
Τhe role of the National Archaeological Museum in temporary exhibitions of Greek interest abroad
Summary:
The National Archaeological Museum is one of the most pioneering domestic
institutions in terms of cooperation with other cultural institutions in Greece and abroad. The
museum actively participates in the organization of archaeological exhibitions and cultural
events, through the loan of parts of its collections. The aim of this paper is to examine the role
of the National Archaeological Museum in temporary exhibitions of Greek interest abroad, but
also to highlight the importance of organizing such exhibitions, as a modern tool of cultural
policy.
To begin with, there will be a clarification of the term "periodic report", but also of the
term "mobility". The legal framework for borrowing and exporting antiquities will be studied
and it will be carried out a detailed description of the administrative process. Reference will
also be made to the process of transporting antiquities, in the context of the organization of
temporary exhibitions abroad.
A reference to the general operation of the National Archaeological Museum and its
museological thinking will be also important. This will be followed by a presentation of
important temporary exhibitions, in which the museum has taken part in recent years (2015-
2018). The exhibition "The Greeks: from Agamemnon to Alexander the Great" will be
analyzed in more detail. It is a symbol exhibition for Greek foreign policy, which managed to
become a cultural event of global scope.
An important part of the research is the primary research for the temporary exhibition
"Mycenae. The Mythical World of Agamemnon" (2018), about Mycenaean Civilization, which
was organized by the National Archaeological Museum. The exhibition took place at the Baden
State Museum in Karlsruhe and was organized based on newer museum practices. Based on
that, reference will be made to the special political and economic relations between Greece and
Germany.
At the end, the impact of temporary exhibitions on society, politics and economy will
be explored. Culture and politics, as we shall see, are often interrelated concepts. The
temporary exhibitions reinforce the extroverted policy of the museums and function as a means
of upgrading our country. Greek antiquities, traveling around the world, remind the most basic
values of ancient Greek culture, which were embraced by the Western world and invite foreign
peoples to get to know modern Greek society. The temporary exhibitions which are organized
in collaboration with cultural institutions abroad can contribute to the creation of a climate of

`
cooperation at an international level and to the development of our country itself, through the
stimulation of its tourism and therefore the flourishing of its economy.
Main subject category:
Archaeology
Keywords:
culture, temporary exhibitions, mobility of collections, National Archaeological Museum, archaeological temporary exhibitions abroad, Greek-German relations, cultural diplomacy
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
82
Number of pages:
81
File:
File access is restricted only to the intranet of UoA.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΚΑΡΑΜΠΑ_2023.pdf
4 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.