Ακαδημαϊκό έτος 1871-1872

Folder uoadl:60049 1853 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1871-1872
Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
Φάκελοι: 190, 174, 135, 198, 120, 229, 220, 399, 405, 403, 580Β, 409, 303, 306, 313, 359, 187, 226, 218, 38, 39, 663, 664

Φίλτρο

 

7. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:60056
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

8. Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:60057
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

9. Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:60058
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

10. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:60059
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

11. Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:60061
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

12. Αστυκλινική - Πολυκλινική

Subfolder uoadl:60062
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

13. Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:60063
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

14. Εθνική Βιβλιοθήκη (Υποφάκελοι 313.3, 313.4)

Subfolder uoadl:60064
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

15. Νομισματική Συλλογή

Subfolder uoadl:60065
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

16. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:60066
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

17. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:60067
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

18. Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:60068
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

19. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:60069
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

20. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:60070
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

21. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:60071
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

22. Σχολές

Subfolder uoadl:60072
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

23. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:60073
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

24. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:60074
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

25. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:60075
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

26. Δικαστικά

Subfolder uoadl:60076
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου