Ακαδημαϊκό έτος 1919-1920

Folder uoadl:68743 1834 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1919-1920
Time Coverage:
1919-1920
Usher Number:
Φάκελοι: 138, 199, 123, 204, 182, 260, 332, 371, 372, 452, 246, 242, 239, 254, 153, 189, 275, 549, 660, 554, 564, 598, 615, 616, 626, 631, 646, 679, 680, 681, 676

Φίλτρο

 

1. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 452.1)

Subfolder uoadl:68753
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

2. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:68759
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος 

3. Ασφάλιστρα

Subfolder uoadl:124296
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με θέματα
ασφαλιστικών εταιριών, σχετικές δαπάνες κ.ά.

4. Πωλήσεις Απαλλοτριώσεις

Subfolder uoadl:124551
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με πωλήσεις ακινήτων και απαλλοτριώσεις

5. Βοηθήματα προς υπαλλήλους (Χήρες κ.τ.λ...)

Subfolder uoadl:125981
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε υπαλλήλους του πανεπιστημίου

6. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Subfolder uoadl:126459
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
μισθοδοσία καθηγητών και υπαλλήλων και άλλα σχετικά αιτήματα

7. Υπότροφοι Κασσιμάτειου Κληροδοτήματος

Subfolder uoadl:142523
Unit:
Historical Archive

8. Κασσιμάτειο Κληροδότημα

Subfolder uoadl:143295
Unit:
Historical Archive

9. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 452.2)

Subfolder uoadl:1387486
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

10. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 452.3)

Subfolder uoadl:1387491
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

11. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 452.4)

Subfolder uoadl:1387495
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

12. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 452.5)

Subfolder uoadl:1387497
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

13. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 452.6)

Subfolder uoadl:1387499
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

14. Αναπληρωματικές Πιστώσεις - Έκτακτες Πιστώσεις (Δάνεια - Προϋπολογισμοί), (υποφάκελος 616.1)

Subfolder uoadl:1393399
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με έκτακτες ή αναπληρωματικές
πιστώσεις, σύναψη δανείων κ.α.

15. Αναπληρωματικές Πιστώσεις - Έκτακτες Πιστώσεις (Δάνεια - Προϋπολογισμοί), (υποφάκελος 616.2)

Subfolder uoadl:1393403
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με έκτακτες ή αναπληρωματικές
πιστώσεις, σύναψη δανείων κ.α.

16. Αναπληρωματικές Πιστώσεις - Έκτακτες Πιστώσεις (Δάνεια - Προϋπολογισμοί), (υποφάκελος 616.3)

Subfolder uoadl:1393406
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με έκτακτες ή αναπληρωματικές
πιστώσεις, σύναψη δανείων κ.α.

17. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Subfolder uoadl:1393806
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
καταθέσεις, πιστώσεις, ομολογίες, μερίσματα, δάνεια κ.ά.

18. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:68744
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

19. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:68745
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

20. Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:68746
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια