Ακαδημαϊκό έτος 1920-1921

Folder uoadl:68764 1878 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1920-1921
Time Coverage:
1920-1921
Usher Number:
Φάκελοι: 138, 199, 123, 204, 183, 232, 260, 332, 372, 453, 454, 246, 242, 239, 254, 154, 244, 549, 660, 539Α, 554, 558, 564, 598, 616, 617, 626, 632, 679, 680, 681, 676

Φίλτρο

 

1. Πωλήσεις Απαλλοτριώσεις

Subfolder uoadl:124552
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με πωλήσεις ακινήτων και απαλλοτριώσεις κτημάτων

2. Προς Υπουργεία, Εργολάβους και Ιδιώτες

Subfolder uoadl:124659
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Αλληλογραφία με Υπουργεία, Εργολάβους και διάφορους ιδιώτες

3. Υπότροφοι Κασσιμάτειου Κληροδοτήματος

Subfolder uoadl:142532
Unit:
Historical Archive

4. Κασσιμάτειο Κληροδότημα

Subfolder uoadl:143296
Unit:
Historical Archive

5. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:68766
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

6. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:68767
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

7. Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:68768
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια

8. Αποφάσεις Συγκλήτου, Ν.Δ., Ίδρυσις Θέσεως Εργαστηρίων, Κλινικών, Παρασημοφορήσεις

Subfolder uoadl:68770
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Συγκλήτου για ίδρυση εργαστηρίων, κλινικών καθώς και παρασημοφορήσεις

9. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Subfolder uoadl:68771
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με παραχωρήσεις αιθουσών για μαθήματα και εκδηλώσεις

10. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:68773
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

11. Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών, Εκπαιδευτηρίων - Αναγορεύσεις Επίτιμων Διδακτόρων

Subfolder uoadl:68774
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων

12. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 332.3)

Subfolder uoadl:68775
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

13. Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 372.3)

Subfolder uoadl:68776
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

14. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 453.1)

Subfolder uoadl:68777
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών.

15. Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

Subfolder uoadl:68778
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Γυμναστηρίου του Αναγνωστηρίου καθώς και του Πειραματικού Σχολείου, του Πανεπιστημιακού Ναού και του Οίκου Φοιτητού (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

16. Δικαστικά (Εισαγγελία)

Subfolder uoadl:68780
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

17. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων)

Subfolder uoadl:68781
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με δημοσιεύματα του πανεπιστημίου, όπως εκθέσεις πεπραγμένων πρυτανείας

18. Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών

Subfolder uoadl:68783
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

19. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες (υποφάκελος 154.1)

Subfolder uoadl:68784
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

20. Τελωνείο (Ατέλειες - Άδειες Εισαγωγής)

Subfolder uoadl:68785
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με εκτελωνισμούς, άδειες και ατέλειες εισαγωγής οργάνων, βιβλίων κ.λπ.