Ακαδημαϊκό έτος 1926-1927

Folder uoadl:68972 1539 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1926-1927
Time Coverage:
1926-1927
Usher Number:
Φάκελοι: 140, 200, 124, 204, 184, 233, 261, 335, 336, 375, 467, 468, 469, 248, 242, 239, 254, 156, 279, 558, 567, 568, 599, 620, 627, 647, 679, 680, 681, 676

Φίλτρο

 

1. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων), (υποφάκελος 140.1)

Subfolder uoadl:68975
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

2. Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:68978
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια

3. Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών, Εκπαιδευτηρίων - Αναγορεύσεις Επίτιμων Διδακτόρων

Subfolder uoadl:68985
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων

4. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 335.4)

Subfolder uoadl:68986
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

5. Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 375.3)

Subfolder uoadl:68987
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

6. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 467.1)

Subfolder uoadl:68988
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

7. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες (υποφάκελος 156.4)

Subfolder uoadl:68998
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

8. Διάφορα μη υπαγόμενα στις άλλες κατηγορίες (Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου), (υποφάκελος 279.1)

Subfolder uoadl:69000
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

9. Προς Υπουργεία, Εργολάβους και Ιδιώτες

Subfolder uoadl:124665
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Αλληλογραφία με Υπουργεία, Εργολάβους και διάφορους ιδιώτες

10. Αναπληρωματικές Πιστώσεις - Έκτακτες Πιστώσεις (Δάνεια - Προϋπολογισμοί), (υποφάκελος 620.1)

Subfolder uoadl:125697
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με έκτακτες ή αναπληρωματικές πιστώσεις, σύναψη δανείων κ.α.

11. Βοηθήματα προς υπαλλήλους (Χήρες κ.τ.λ...)

Subfolder uoadl:125996
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε υπαλλήλους του πανεπιστημίου

12. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια), (υποφάκελος 647.4)

Subfolder uoadl:126465
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη μισθοδοσία καθηγητών και υπαλλήλων και άλλα σχετικά αιτήματα

13. Υπότροφοι Κασσιμάτειου Κληροδοτήματος

Subfolder uoadl:142538
Unit:
Historical Archive

14. Κασσιμάτειο Κληροδότημα

Subfolder uoadl:143302
Unit:
Historical Archive

15. Άδειες (Καθηγητών και Υπαλλήλων), (υποφάκελος 140.2)

Subfolder uoadl:1725910
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

16. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 336.1)

Subfolder uoadl:1725912
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

17. Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 375.4)

Subfolder uoadl:1725913
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

18. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 467.2)

Subfolder uoadl:1725914
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

20. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 467.4)

Subfolder uoadl:1725916
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών