Κοινωνική επανένταξη και ποιότητα ζωής ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306937 292 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-21
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Τζάνος Ιωάννης - Αλέξανδρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθ. Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοινωνική επανένταξη και ποιότητα ζωής ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού στην Ελλάδα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός: H ποσοτική εκτίμηση του βαθμού κοινωνικής επανένταξης και ποιότητας
ζωής των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού (KNM) και η συσχέτιση των ευρημάτων
με δημογραφικά χαρακτηριστικά και κλινικές παραμέτρους.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 164 άτομα με KNM. Για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής
χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα WHOQOL-BREF και για την κοινωνική επανένταξη η
κλίμακα CHART.
Αποτελέσματα: Η απασχόληση έχει συσχέτιση με το πεδίο WHOQOL BREF-φυσική
κατάσταση (p=0,025). Επίσης με τα πεδία CΗΑRΤ-κινητικότητα (p<0,0005),
επάγγελμα (p<0,0005) και κοινωνική ενσωμάτωση (p=0,008). Ειδικότερα άτομα που
εργάζονται ή σπουδάζουν εμφανίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής και επανένταξη σε
σχέση με όσα συνταξιοδοτούνται ή αναζητούν εργασία. Η ηλικία είχε συσχέτιση με
τα πεδία της WHOQOL-BREF και της CΗΑRΤ. Συγκεκριμένα η αύξηση της ηλικίας
επιδρά αρνητικά στους αντίστοιχους τομείς επανένταξης και ποιότητας ζωής. Ο
τύπος της ΚΝΜ (παραπληγία ή τετραπληγία) έχει συσχέτιση με τα πεδία WHOQOL
BREF-φυσική κατάσταση (p=0,002), ψυχολογική κατάσταση (p=0,038), καθώς και με
τα πεδία της CΗΑRΤ που αφορούν στη φυσική (p<0,0005) και γνωσιακή ανεξαρτησία
(p<0,0005) και το επάγγελμα (p=0,002), πάντοτε με επιβάρυνση των τετραπληγικών
σε σχέση με τα παραπληγικά άτομα. Ο πόνος βρέθηκε να έχει συσχέτιση με τα πεδία
της WHOQOL-BREF και της CΗΑRΤ-φυσική ανεξαρτησία (p=0,075 τάση) και κοινωνική
ενσωμάτωση (p=0,049). Αυτό που είχε συσχέτιση δεν ήταν το είδος του πόνου αλλά
η έντασή του, η οποία αυξανόμενη επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής και την
επανένταξη.
Συμπεράσματα: Το επίπεδο της βλάβης, η σοβαρότητα του πόνου, η ηλικία και η
απασχόληση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την
κοινωνική επανένταξη και την ποιότητα ζωής των ατόμων με ΚΝΜ.
Λέξεις-κλειδιά:
Kάκωση νωτιαίου μυελού, Νωτιαίος μυελός, Κοινωνική επανένταξη, Ποιότητα ζωής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
133
Αριθμός σελίδων:
168