Φωτοκαταλυτική αναγωγή του νερού με χρήση διθειολενικών συμπλόκων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309509 562 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-04
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κουτσούρη Ευγενία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χ.Α. Μητσοπούλου Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φωτοκαταλυτική αναγωγή του νερού με χρήση διθειολενικών συμπλόκων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Photocatalytic reduction of water using dithiolene complexes
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής στην
Ανόργανη Χημεία και Ανόργανη Χημική Τεχνολογία στο εργαστήριο της Ανόργανης
Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλύπτει
βιβλιογραφικά φωτοκαταλυτικά συστήματα παραγωγής υδρογόνου με ομογενή
φωτοκατάλυση ενώ πειραματικά ασχολείται με τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό
συμπλόκων ενώσεων που παρουσιάζουν έντονες απορροφήσεις στην ορατή περιοχή και
θα μπορούσαν να δράσουν ως χρωμοφόρα ή φωτοκαταλύτες για την παραγωγή
υδρογόνου. Κατά τη διάρκεια της παρούσας διατριβής συνετέθησαν τα ακόλουθα
σύμπλοκα [Cu(4,4΄-dcbpy)2]Cl, όπου dcbpy=4,4΄-δικαρβόξυ-2,2΄-διπυριδίνη
[Cu(5,5΄-dcbpy)2]Cl όπου dcbpy=5,5΄-δικαρβόξυ-2,2΄-διπυριδίνη και
[W{S2C2(C6H5)2}3](TBA) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτες αναγωγής
πρωτονίων. Επίσης, συνετέθησαν και τα γνωστά από τη βιβλιογραφία σύμπλοκα του
ρηνίου: [Rebpy(CO)3Br], [Rebpy(CO)3Cl], [Rebpy(CO)3(MeCN)](PF6),
[Rebpy(CO)3(NCS)](PF6) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρωμοφόρα. Όλα τα
προαναφερθέντα σύμπλοκα χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία FT–IR, UV-Vis, Η-NMR,
κυκλική βολταμετρία (CV), και φασματοσκοπία εκπομπής. Στα πλαίσια της
διδακτορικής διατριβής μελετήθηκαν φωτοκαταλυτικά συστήματα για την ανίχνευση
Η2, όπου τα σύμπλοκα [Rebpy(CO)3Br], [Rebpy(CO)3Cl], [Rebpy(CO)3(MeCN)](PF6),
[Rebpy(CO)3(NCS)](PF6), [Ru(bpy)3]Cl2, [Ru(dcbpy)2Cl2], [Ru(dcbpy)2qdt]
χρησιμοποιήθηκαν ως φωτοευαισθητοποιητές (PS), τα σύμπλοκα [Ni{S2C2(Ph)2}2],
[Ni{S2C2(Ph)2}2](NEt4), [Ni{S2C2(Ph)(Ph-OCH3-4)}2],
[Ni{S2C2(Ph)(Ph-OCH3-4)}2](NEt4), [Ni{S2C2(Ph-OCH3-4)2}2],
[Ni{S2C2(Ph-OCH3-4)2}2](NEt4), [Ni{S2C2(Ph)2}2C3],
[Ni{S2C2(Ph)(Ph-OCH3-4)}2C3], [Ni{S2C2(Ph-OCH3-4)2}2C3], [Ni(bdt)2](TBA),
[Ni(bdt)2C3], [Ni(S4C3)Fe(CO)Cp*](BF4), [W{S2C2(C6H5)2}3],
[W{S2C2(C6H5)2}3](TBA), [Cu(4,4΄-dcbpy)2]Cl, και [Cu(5,5΄-dcbpy)2]Cl ως
καταλύτες αναγωγής πρωτονίων (Cat.), και οι ενώσεις τριαιθανολαμίνη (ΤΕΟΑ), και
ασκορβικό οξύ/ασκορβικό νάτριο ως δότες ηλεκτρονίων. Το σύστημα διαλυτών
αποτελείται από DMF, DMF/ H2O, CH3CN/H2O, Aκετόνη, CH2Cl2, H2O. Για την
ανίχνευση του Η2 χρησιμοποιήθηκε αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή θερμικής
αγωγιμότητας (ΤCD).
Λέξεις-κλειδιά:
Ομογενής, Φωτοκατάλυση, Διθειολένια, Ρήνιο (Ι), Υδρογόνο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
22
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
142
Αριθμός σελίδων:
226