Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου Υγροχρωματογραφίας Υδρόφιλης Αλληλεπίδρασης-Φασματομετρίας μαζών για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Deferasirox σε ανθρώπινο πλάσμα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315970 413 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-05
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Πληγοροπούλου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπλ. Καθηγήτρια Παντερή Ειρήνη (επιβλέπουσα), Μ. Κουππάρης Καθηγ., Γ. Κουππάρης Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου Υγροχρωματογραφίας Υδρόφιλης Αλληλεπίδρασης-Φασματομετρίας μαζών για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Deferasirox σε ανθρώπινο πλάσμα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
To κλινικό σχήμα των ασθενών με μείζονα β-θαλασσαιμία χαρακτηρίζεται από έκδηλη
αναιμία. Ο ασθενής έχει ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής από τον πρώτο χρόνο της
ζωής του με αποτέλεσμα να χρειάζεται συχνές μεταγγίσεις αίματος και θεραπεία
αποσιδήρωσης με χηλικούς παράγοντες. Η περίσσεια του σιδήρου εναποτίθενται με
το μορφή αιμοσιδερίνης αρχικά στο ήπαρ, στο σπλήνα, σε ενδοκρινείς αδένες και
στο μυοκάρδιο και οδηγεί προοδευτικά σε δυσλειτουργία αυτών των οργάνων και στο
θάνατο. Υπερσιδήρωση μπορεί επίσης να προκληθεί σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική
αναιμία και άλλες μορφές αναιμίας που κάνουν συχνά μεταγγίσεις αίματος.
Το deferasirox,
4-[(3Z,5E)-3,5-bis(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)-1,2,4-triazolidin-1-yl]
benzoic acid, είναι ένας από του στόματος χορηγούμενος χηλικός παράγοντας που
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αποσιδήρωσης. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν
η ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου HILIC-ESI/MS για τον ποσοτικό προσδιορισμό του
deferasirox σε ανθρώπινο πλάσμα. Η ανάλυση βασίζεται στη χρήση 50 μL πλάσματος
που κατεργάζεται με υγρό-υγρό εκχύλιση χρησιμοποιώντας οξικό αιθυλεστέρα ως
διαλύτη εκχύλισης. Ο αναλύτης και το εσωτερικό πρότυπο (mirtazapine)
διαχωρίζονται χρωματογραφικά με υγροχρωματογραφία υδρόφιλης αλληλεπίδρασης σε
αναλυτική στήλη Xbridge HILIC (150.0 x 2.1mm i.d., particle size 3.5μm, 135A)
με ισοκρατική έκλουση. Η κινητή φάση αποτελείται από 10% 8,0 mM υδατικού
διαλύματος οξικού αμμωνίου σε διφασικό σύστημα ακετονιτριλίου/μεθανόλης (50:50
v/v) με ταχύτητα ροής 0,20 mL min-1. Η ποσοτικοποίηση του deferasirox
επιτυγχάνεται με θετικό ιοντισμό με ηλεκτροψεκασμό με τη μέθοδο SIM. Η περιοχή
γραμμικότητας της μεθόδου κυμαίνεται από 0,20-120,0 μg mL-1. O χρόνος της
LC-ESI/MS ανάλυσης δεν ξεπερνάει τα 6 λεπτά. Η μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία
σε ανάλυση κλινικών δειγμάτων από ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε το φάρμακο
για θεραπεία αποσιδήρωσης και αποδείχθηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
επιτυχία σε κλινικές μελέτες.
Λέξεις-κλειδιά:
Deferasirox, Υγροχρωματογραφία υδρόφιλης αλληλεπίδρασης, Φασματομετρία μαζών, Β-θαλασσαιμία, Ανθρώπινο πλάσμα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6-7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
100

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.