Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυλειτουργικών Συμπολυμερών Πολυαιθυλενοξειδίου, Πολυιστιδίνης και Πολυτυροσίνης. Φαινόμενα συσσωμάτωσης σε υδατικά μέσα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320039 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-29
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Λιάρου Ευαγγελία-Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ερμόλαος Ιατρού Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυλειτουργικών Συμπολυμερών Πολυαιθυλενοξειδίου, Πολυιστιδίνης και Πολυτυροσίνης. Φαινόμενα συσσωμάτωσης σε υδατικά μέσα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Synthesis and Characterization of Multifunctional Copolymers of Poly(ethylene oxide), Polyhistidine and Polytyrosine. Aggregation phenomena in aqueous media.
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η σύνθεση μιας σειράς pH-αποκρινόμενων αμφίφι-
λων πολυμερικών συστημάτων και η μελέτη τους ως πολυλειτουργικά συστήματα με
πιθανότη-τα μελλοντικής εφαρμογής τους ως συστήματα μεταφοράς αντικαρκινικών
φαρμάκων. Για πρώτη φορά, έγινε σύνθεση του Ν-καρβοξυανυδρίτη (NCA) της
τυροσίνης, με προστατευτική ομάδα υδροξυλίου του φαινολικού δακτυλίου, την τερτ-
βουτυλ-ομάδα (Tyr(t-Bu)-OH). Στη συ-νέχεια παρασκευάστηκαν γραμμικά όμο-, συν-
και τριπολυπεπτίδια με καλά καθορισμένα μο-ριακά χαρακτηριστικά. Ο πολυμερισμός
των Ν-καρβόξυανυδριτών α-αμινοξέων πραγματοποιή-θηκε μέσω πολυμερισμού
διάνοιξης δακτυλίου. Ως απαρχητής των δισυσταδικών συν- και τρι-πολυπεπτιδίων
χρησιμοποιήθηκε ο μακροαπαρχητής αμινοτελικό-πολυαιθυλενοξείδιο (PEO-NH2), ενώ
για τη σύνθεση του ομοπολυμερούς χρησιμοποιήθηκε η δευτεροταγής αμίνη διμεθυ-
λαμίνη. Για τη σύνθεση των μονομερών Ν-καρβοξυανυδριτών των α-αμινοξέων αλλά
και για τους καθαρισμούς των διαλυτών, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές υψηλού κενού,
απαλλάσοντας το σύστημά μας από οποιάδηποτε πρόσμιξη (υγρασία, οξυγόνο) που θα
οδηγούσε σε μη ελεγχόμε-νο πολυμερισμό. Τα πολυμερή που συντέθηκαν είναι
αμφίφιλα υβριδικά δισυσταδικά τριπολυ-μερή τύπου PEO-b-Poly(His-co-Tyr χ), όπου
His = Ιστιδίνη και Tyr = Τυροσίνη, με διαφορετι-κούς λόγους His/Tyr (χ= 10, 20
και 30% Tyr ως προς τα mole της συστάδας), το ομοπολυμερές πολυτυροσίνης και το
δισυσταδικό συμπολυμερές πολυ(αιθυλενοξείδιο-b-τυροσίνη) PEO-b-PTyr. Στη
συνέχεια μελετήθηκε ο τρόπος επίδρασης των υδρόφοβων μονομερικών μονάδων της
τυροσίνης στη δευτεροταγή δομή των πολυμερών καθώς και η αυτοοργάνωσή τους, με
τη χρήση κυκλικού διχρωισμού και φασματοσκοπία FT-IR.
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυλειτουργικά, Αμφίφιλα πολυπεπτίδια, Αυτο-οργάνωση, Δευτεροταγής δομή, Σύνθεση NCAs
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
112
Αριθμός σελίδων:
139