Χωρίς τίτλο

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183331 384 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χωρίς τίτλο
Αιώνας:
ΙΕ΄
Περιγραφή:
Το παρόν χειρόγραφο περιέχει 25 διαφορετικές θεματικές ενότητες. π.χ.(φ.6) Διονυσίου, Περιήγησης οικουμένης, (φ.7v)Στίχοι εις τα ζώδια,(φ.10) Γραμματικαί σημειώσεις κ.ά.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Βύρσινη στάχωση με απλά επιτυπώματα με θυραιούς δικεφάλαιων αετών. Τα φύλλα 1-5 αποτελούν στήριγμα της στάχωσης.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,155x0,10
Αριθμός σελίδων:
φφ. 211
Ταξιθετικός αριθμός:
25
Σημειώσεις:
φ. 9v μεταγενέστερη γραφή: Η βίβλος ταύτη εναι του αγί(ου) Γεωργίου/ του εις τ(ά) κρημνά των βουνών της Ζακύνθ(ου). / Κ(αί) ήτον του (μον)αχ(ού) Παχωμίου του Ρουσάν(ου). φ.13v: ...Θεοφιλέστατε πρωτον(ο)τ(άρι)ε, Εντιμό(τατε)Ιερομνή(μων). φ.13v χέρι ιζ' αιώνα: Θεωφλέσταται επήσκοπέ της αγίας πόλεως Κερνιτι (=Κερνίτζης). φ.191v χέρι ιη' αιώνα: ανθημός, ιερομόναχος ... εν 1736 μαίου...
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.