Μελέτη της αλληλεπίδρασης του ιού Υ της πατάτας με το φυτό-ξενιστή πιπεριά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2729742 523 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κωτσαρίδης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Διαλλινάς-Καθηγητής-Τμήμα Βιολογίας-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτριος Χατζηνικολάου-Αναπληρωτής Καθηγητής-Τμήμα Βιολογίας-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοσμάς Χαραλαμπίδης-Επίκουρος Καθηγητής-Τμήμα Βιολογίας-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της αλληλεπίδρασης του ιού Υ της πατάτας με το φυτό-ξενιστή πιπεριά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της αλληλεπίδρασης του ιού Υ της πατάτας με το φυτό-ξενιστή πιπεριά
Περίληψη:
Η αντιμετώπιση των ιολογικών ασθενειών των φυτών βασίζεται στην πρόληψη, με κυρίαρχο μέσο τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών. Ωστόσο, η ικανότητα της γρήγορης προσαρμογής των ιών έχει συχνά ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της ανθεκτικότητας ακόμα και τη μεταπήδησή τους σε νέα φυτά ξενιστές (host-jump). Κυρίαρχο ρόλο στην διεύρυνση των ξενιστών των ιών κατέχουν οι αλληλεπιδράσεις συγκεκριμένων πρωτεϊνών τους με φυτικές πρωτεΐνες. Πρόσφατα δείχθηκε ότι η γονιδιωματική περιοχή P3 του ιού Υ της πατάτας (Potato virus Y, PVY, γένος Potyvirus) είναι υπεύθυνη για την προσαρμοστικότητά του στο φυτό ξενιστή πιπεριά. Επιπρόσθετα η περιοχή αυτή είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία δύο πρωτεϊνών, των P3 και P3N-PIPO, μέσω μετατόπισης του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης. Για την μελέτη των αλληλεπιδράσεων που πιθανώς καθορίζουν την προσαρμοστικότητα του PVY στην πιπεριά εντοπίστηκαν ορθόλογες πρωτεΐνες της πιπεριάς για τις οποίες έχει δειχθεί ότι σε άλλους ξενιστές αλληλοεπιδρούν με την P3N-PIPO και καθορίζουν τη διασυστηματική μετακίνηση ιών του γένους Potyvirus. Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία, ενισχύθηκε και αλληλουχήθηκε η PCaP1 (Plasma membrane Cation binding Protein 1) πρωτεΐνη, η οποία στο παθοσύστημα Arabidopsis-Turnip mosaic virus (TuMV, γένος Potyvirus) σχετίζεται με την διακυτταρική μετακίνηση του ιού. Για την διερεύνηση του πιθανού ρόλου της πρωτεΐνης αυτής στη μετακίνηση του PVY στην πιπεριά χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της γονιδιακής σίγησης επαγόμενης από ιό (Virus Induced Gene Silencing, VIGS), ενώ ο τρόπος δράσης της μελετήθηκε σε επίπεδο φυτού. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν την εμπλοκή της πρωτεΐνης στη διασυστηματική μετακίνηση του PVY στην πιπεριά αλλά και στην επέκτασή του στα φύλλα που πραγματοποιήθηκε η μόλυνση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ιός Υ της πατάτας (PVY)(1), Φυτό-ξενιστής πιπεριά(2), PCaP1 Πρωτεΐνη(3), P3N-PIPO πρωτεΐνη(4), Γονιδιακή σίγηση επαγόμενη από ιό (VIGS)(5)
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
116
Αριθμός σελίδων:
92