Η Ψυχοπαθολογία του Παιδιού και η Λειτουργικότητα του Ζεύγους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750836 715 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σκαρμούτσου Αλεξία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσαμπαρλή Αναστασία (επιβλέπουσα), Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ίσαρη Φιλία, Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κουνενού Καλλιόπη, Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Ψυχοπαθολογία του Παιδιού και η Λειτουργικότητα του Ζεύγους
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Ψυχοπαθολογία του Παιδιού και η Λειτουργικότητα του Ζεύγους
Περίληψη:
Η ποιότητα της συζυγικής σχέσης σε συνάρτηση με την ψυχοπαθολογία που φέρει το παιδί συνιστά ένα σχετικά πρόσφατο πεδίο έρευνας στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητά της είναι άμεσα συνυφασμένοι με τη δυναμική του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η ψυχοπαθολογία του παιδιού αποτελεί ένα απροσδόκητο γεγονός του κύκλου ζωής της οικογένειας και διαμορφώνει τη δυναμική της. Σκοπός της συγκριτικής έρευνας είναι να διερευνηθούν οι επιδράσεις που επιφέρει η ψυχοπαθολογία του παιδιού στην ποιότητα της συζυγικής σχέσης όταν τα παιδιά βρίσκονται στην προσχολική ή σχολική ηλικία.
Στην παρούσα μελέτη έλαβαν μέρος συνολικά 110 άτομα (Ν=110) εκ των οποίων οι 38 (34,5%) ήταν άνδρες κι οι 72 (65,5%) ήταν γυναίκες. Όσον αφορά τα μέσα συλλογής δεδομένων, στους ερωτώμενους χορηγήθηκαν οι εξής δοκιμασίες: (α) το Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Στοιχείων, (β) η Κλίμακα Ικανοποίησης από το Γάμο (Azrin, Naster & Jones, 1973), (γ) το Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Υποστήριξης (Καφέτσιος, 1998), (δ) η Κλίμακα Κοινωνικής Αναπροσαρμογής/Κλίμακα του Στρες (Holmes & Rahe, 1967), και (ε) απάντησαν στην ανοιχτή ερώτηση σύμφωνα με την οποία καλούνται να καταγράψουν εάν θεωρούν ότι το πρόβλημα του παιδιού τους επηρεάζει την ποιότητα της σχέσης με τον/τη σύζυγό τους, κι αν ναι με ποιο τρόπο. Αναφορικά με τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μας, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο Statistical Package for Social Sciences (SPSS 22).
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας στις οικογένειες με παιδιά που φέρουν κάποια ψυχοπαθολογία, φαίνεται να υπάρχει στατιστικώς σημαντική επίδραση της ψυχοπαθολογίας του παιδιού στην εκλαμβανόμενη ικανοποίηση των γονέων από τη συζυγική τους σχέση, με τους γονείς των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες να βιώνουν μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης από το γάμο τους συγκριτικά με τους γονείς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ. Ακολούθως, δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική επίδραση των μεταβλητών της ηλικίας του παιδιού με ψυχοπαθολογία, του μορφωτικού επιπέδου και του φύλου των γονέων στην συζυγική ικανοποίηση. Τέλος, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των γονέων που έχουν παιδιά με ΔΑΦ και σε αυτούς που έχουν παιδιά με ΔΕΠ-Υ και μαθησιακές δυσκολίες, με τους πρώτους να βιώνουν μικρότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης και βαθμού ικανοποίησης από την κοινωνική υποστήριξη.
Λέξεις-κλειδιά:
συζυγική σχέση, ποιότητα της συζυγικής σχέσης, ικανοποίηση από τη σχέση του ζεύγους, παιδιά με ψυχοπαθολογία, παιδιά με αυτισμό, παιδιά με ΔΕΠ-Υ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, οικογένεια
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
399
Αριθμός σελίδων:
191