Η διερεύνηση και η μέτρηση του βαθμού επίδρασης των παραγόντων που διαμορφώνουν τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800131 413 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μιχαήλ Μιχάλης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σύψα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαλλιώρη Μινέρβα-Μελπομένη, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διερεύνηση και η μέτρηση του βαθμού επίδρασης των παραγόντων που διαμορφώνουν τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διερεύνηση και η μέτρηση του βαθμού επίδρασης των παραγόντων που διαμορφώνουν τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης καθώς και η διερεύνηση της επίδρασης των παραγόντων που πιθανώς διαμορφώνουν τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση τόσο του θεραπευτικού, όσο και του διοικητικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού των δομών και των υπηρεσιών που απασχολείται στον ΟΚΑΝΑ,
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ
Η προσέγγιση των ερωτώμενων πραγματοποιήθηκε εντός των δομών των υπηρεσιών και των τμημάτων του ΟΚΑΝΑ. Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων ξεκίνησε 01/09/2017 και ολοκληρώθηκε 29/09/2017. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά όσοι εργαζόμενοι επιθυμούσαν από δομές και υπηρεσίες του οργανισμού πανελλαδικά. Το τελικό δείγμα αποτελείται από εκατόν ογδόντα ένα (181) υπαλλήλους που συμπλήρωσαν το προαναφερόμενο ερωτηματολόγιο.
Ως εργαλείο για την αποτύπωση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο JSS (Spectοr, 1985), μεταφρασμένο και αναθεωρημένο στην ελληνική γλώσσα από τον Tsouni A. (2015). Περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις και εξετάζει 9 επιμέρους τομείς. Οι τομείς που εξετάζει είναι : Μισθός, Προαγωγή, Εποπτεία-Επίβλεψη, Προνόμια-Οφέλη, Ενδεχόμενες ανταμοιβές, Συνθήκες λειτουργίας, Συνάδελφοι, Φύση Εργασίας και Επικοινωνία
Εκτός από τη σύνδεση εργασιακών σχέσεων και εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ του προσωπικού μελετήθηκαν ακόμα δημογραφικοί παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το αντικείμενο εργασίας, η προϋπηρεσία αλλά και οι μηνιαίες απολαβές των εργαζομένων.
Για την περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές (mean), οι τυπικές αποκλίσεις (Standard Deviation=SD), οι διάμεσοι (median) και άλλα περιγραφικά χαρακτηριστικά, ενώ για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν οι απόλυτες (Ν) και οι σχετικές (%) συχνότητες.
Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression analysis) χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση ανεξάρτητων παραγόντων που σχετίζονται με τις κλίμακες ικανοποίησης,
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από την έρευνα προέκυψε πως η εργασιακή ικανοποίηση που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι είναι για το μεγαλύτερο ποσοστό μέτρια ή χαμηλή. Το 56,9% του δείγματος παρουσίασε μέτρια ικανοποίηση ενώ το 30,9%, εμφάνισε χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση. Η συνολική ικανοποίηση σχετίσθηκε ισχυρά με τον τόπο διαμονής. Τα χρόνια προϋπηρεσίας και η ηλικία παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με την εργασιακή ικανοποίηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η συνολική ικανοποίηση σχετίσθηκε ισχυρά με τον τόπο διαμονής αποτέλεσμα που χρήσει περαιτέρω διερεύνησης. Η έλλειψη αναμενόμενων συσχετισμών παρουσιάζεται επίσης τόσο για τον παράγοντα ‘‘φύση της όσο και για τον σημαντικό ρόλο της εποπτείας στο ευαίσθητο αντικείμενο εργασίας, όπως αυτός της τοξικοεξάρτησης. Τέλος αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ενώ η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε τα χρόνια προϋπηρεσίας και την ηλικία να παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με την εργασιακή ικανοποίηση η παρούσα έρευνα κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα, καταδεικνύοντας εργασιακή κόπωση έπειτα από αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας.
Είναι αναγκαίο λοιπόν να υπάρξουν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στα στελέχη των οργανισμών απεξάρτησης, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν τις πραγματικές ανάγκες του χώρου και να αξιοποιήσουν τους υπάρχοντες διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό) με στόχο την ικανοποίηση των εργαζομένων οι οποίοι με τη σειρά τους θα βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΟΚΑΝΑ, Επαγγελματική ικανοποίηση, BurnOut, Spector, Ερωτηματολόγιο JSS
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
124
Michail Michalis Master.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο