Αξιολόγηση της ικανοποίησης ασθενών από πιστοποιημένα και μη πιστοποιημένα ιδιωτικά οδοντιατρεία στο νομό Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876221 340 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-06-18
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Ζάμπα Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Καντζανού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της ικανοποίησης ασθενών από πιστοποιημένα και μη πιστοποιημένα ιδιωτικά οδοντιατρεία στο νομό Αττικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση της ικανοποίησης ασθενών από πιστοποιημένα και μη πιστοποιημένα ιδιωτικά οδοντιατρεία στο νομό Αττικής
Περίληψη:
Εισαγωγή. Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας εμφανίστηκε στο προσκήνιο, συγκεντρώνοντας έντονο ερευνητικό αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, αρκετές αλλαγές παρατηρούνται και στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας που στις μέρες μας διατυπώνουν υψηλότερες προσδοκίες όσον αφορά στην ικανοποίηση, στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.
Σκοπός έρευνας. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό την εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών, και κατ’επέκταση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο σε πιστοποιημένα όσο και σε μη πιστοποιημένα ιδιωτικά οδοντιατρεία στο νομό Αττικής, της ανάδειξης της διαφοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και τους τομείς στους οποίους αυτή εμφανίζεται.
Μεθοδολογία. Πρόκειται για ποιοτική μελέτη εκτίμησης της ικανοποίησης ασθενών από ιδιωτικά πιστοπoιημένα και μη πιστοποιημένα οδοντιατρεία στο νομό Αττικής με τη χρήση ανώνυμου και αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου. Το συνολικό δείγμα που συγκεντρώθηκε είναι 317 ασθενείς σε διάστημα τριών μηνών από τη διάθεση των ερωτηματολογίων. Πιο συγκεκριμένα,το δείγμα για τα πιστοποιημένα οδοντιατρεία αποτέλεσαν 176 ασθενείς, ενώ το δείγμα των μη πιστοποιημένων ήταν 141 ασθενείς. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS for Windows version 25, ενώ οι πίνακες δημιουργήθηκαν με το Microsoft Excel 2010 με βάση τα δεδομένα της ανάλυσης του προγράμματος SPSS.
Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορές μεταξύ του κοινωνικού επιπέδου των ασθενών, του μόνιμου τόπου διαμονής των συμμετεχόντων όπως επίσης και διαφορές στο λόγο επιλογής και επίσκεψης στο κάθε οδοντιατρείο, ενώ στο αμιγές κομμάτι της ικανοποίησης από τις υπηρεσίες οι διαφορές ήταν μικρές. Οι ερωτήσεις με τις περισσότερο μοιρασμένες απαντήσεις ήταν όσες αφορούσαν στο οικονομικό σκέλος. Οι συντελεστές συσχέτισης δεν έδειξαν καμία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών και ικανοποίησης, με εξαίρεση το επίπεδο εκπαίδευσης των ασθενών στα πιστοποιημένα οδοντιατρεία.
Συμπεράσματα. Παρ’ότι τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν μικρές διαφορές στην ικανοποίηση των ασθενών μεταξύ πιστοποιημένων και μη χώρων, τα αποτελέσματα αυτά είναι αρκετά περιορισμένα λόγω του μικρού αριθμού πιστοποιημένων οδοντιατρικών κλινικών στη χώρα μας. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οδοντιατρική περίθαλψη, Ποιότητα υπηρεσιών υγείας, Ικανοποίηση ασθενών, Πιστοποίηση υπηρεσιών υγείας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
61
Αριθμός σελίδων:
106
Zampa Evaggelia Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο