Μελέτη της λειτουργικότητας των αγγείων σε σαρκοειδικούς ασθενείς με ραγοειδίτιδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2899148 99 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-10
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Παρασκευόπουλος Θεόδωρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χριστόδουλος Στεφανάδης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεράσιμος Σιάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Βασιλόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Βαβουρανάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ευαγγελία - Μαρία Μόσχου,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνα Αγγέλη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της λειτουργικότητας των αγγείων σε σαρκοειδικούς ασθενείς με ραγοειδίτιδα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της λειτουργικότητας των αγγείων σε σαρκοειδικούς ασθενείς με ραγοειδίτιδα
Περίληψη:
Σκοπός: Η Σαρκοείδωση είναι μια συστηματική φλεγμονώδης νόσος. Έχει αποδειχθεί ότι οι σαρκοειδικοί ασθενείς έχουν επηρεασμένη ενδοθηλιακή λειτουργία, αυξημένη αρτηριακή σκληρία και αυξημένο φλεγμονώδες φορτίο. Η οφθαλμική προσβολή εμφανίζεται στο 25 - 50% των ασθενών με σαρκοείδωση, κυρίως με τη μορφή της ραγοειδίτιδας. H παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να αποσαφηνίσει εάν η ραγοειδίτιδα ως εκδήλωση της οφθαλμικής προσβολής στη σαρκοείδωση σχετίζεται με εκτεταμένη και συστηματική δυσλειτουργία των αγγείων, ως αποτέλεσμα μιας εντονότερης φλεγμονώδους διεργασίας.
Μέθοδος: Συμπεριλήφθησαν 82 ασθενείς με σαρκοείδωση και 77 υγιείς μάρτυρες, αντίστοιχης ηλικίας και φύλου. Οι σαρκοειδικοί ασθενείς διαχωρίστηκαν σε αυτούς με οφθαλμική προσβολή (ΟΠ) και σε αυτούς χωρίς οφθαλμική προσβολή (ΧΟΠ). Η αξιολόγηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας έγινε μέσω υπερηχογραφικού ελέγχου της βραχιόνιας αρτηρίας με τη μέθοδο της ενδοθήλιο-εξαρτώμενης αγγειοδιαστολής (Flow Mediated Dilatation, FMD). Για την εκτίμηση των ελαστικών ιδιοτήτων της αορτής μετρήθηκε η ταχύτητα του σφυγμικού κύματος στην αορτή (PWV), και ο δείκτης ενίσχυσης των ανακλωμένων κυμάτων (AΙx). Τέλος, μετρήθηκαν τα επίπεδα ορού των TNFα και ICAM-1.
Αποτελέσματα: Συγκριτικά με τους υγιείς μάρτυρες και την ομάδα ΧΟΠ, η ομάδα με ΟΠ, παρότι δεν είχε σημαντική διαφορά στο φύλο, την ηλικία και τη μέση αρτηριακή πίεση παρουσίασε χαμηλότερες τιμές FMD (p<0.001), αυξημένες τιμές AIx (p=0.019) και αυξημένες τιμές PWV (p=0.004). Ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, μετά από προσαρμογή για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες (όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, η παρουσία αρτηριακής υπέρτασης και η δυσλιπιδαιμία) ανέδειξε ότι οι χαμηλότερες τιμές FMD στους σαρκοειδικούς ασθενείς σχετίζονταν ανεξάρτητα με αυξημένη πιθανότητα οφθαλμικής προσβολής [Λόγος πιθανοτήτων=0.594, p=0.013]. Πιο συγκεκριμένα η καμπύλη ROC ανέδειξε, μια σημαντική ικανότητα του FMD για αποκάλυψη πιθανής οφθαλμικής συμμετοχής στη σαρκοείδωση (AUC=0.77, p<0.001), με τις τιμές του FMD κάτω του 6% να έχουν ευαισθησία (79%) και ειδικότητα (68%) για τη πρόβλεψη οφθαλμικής προσβολής σε σαρκοειδικούς ασθενείς. Τέλος, συγκριτικά με τους υγιείς μάρτυρες και την ομάδα ΧΟΠ, η ομάδα με ΟΠ παρουσίασε αυξημένα
143
επίπεδα ορού του νεκρωτικού παράγοντα των όγκων άλφα (TNFα) (p=0.007) και του διαλυτού διακυτταρικού μορίου προσκόλλησης 1 (ICAM-1) (p<0.001)
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι οι σαρκοειδικοί ασθενείς με οφθαλμική προσβολή , συγκριτικά με τους σαρκοειδικούς ασθενείς χωρίς οφθαλμική προσβολή, έχουν διαταραγμένη ενδοθηλιακή λειτουργία και αυξημένη αρτηριακή σκληρία. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τη θεωρία της αγγειακής δυσλειτουργίας ως αιτιολογικό παράγοντα στην εμφάνιση ραγοειδίτιδας στους σαρκοειδικούς ασθενείς, και καταδεικνύουν τη πιθανή κλινική αξία των δοκιμασιών ενδοθηλιακής λειτουργίας στο πληθυσμό αυτό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σαρκοείδωση, Οφθαλμική σαρκοείδωση, Λειτουργικότητα αγγείων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
275
Αριθμός σελίδων:
160

Theodoros Paraskevopoulos Phd.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.