Αξιολόγηση του 5ου Δημοτικού Ιατρείου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2916975 91 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-26
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ρέππα Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιβλέπων
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση του 5ου Δημοτικού Ιατρείου Αθηνών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση του 5ου Δημοτικού Ιατρείου Αθηνών
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο απασχολεί η έννοια της ικανοποίησης των ασθενών και του προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας καθώς αποτελεί δείκτη ποιότητας.
Σκοπός
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ικανοποίησης των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων του 5ου Πολυδύναμου Δημοτικού Ιατρείου Αθηνών.
Μεθοδολογία
Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα πεδίου. Για τη μέτρηση της ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων συλλέχθηκε δείγμα 255 ατόμων με απλή τυχαία δειγματοληψία. Επιπλέον συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια και από 27 εργαζόμενους. Η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε με δομημένη συνέντευξη και η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Hέρευνα διεξήχθη από τις 17/12/2018 έως 1/3/2019. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 21.0. Χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο στην ελληνική γλώσσα και έχει πραγματοποιηθεί υπολογισμός του δείκτη Cronbacha. Οι κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες (n) και σχετικές(%) συχνότητες. Οι ποσοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέση τιμή και τυπική απόκλιση. Ο έλεγχος των Kolmogorov-Smirnovκαι τα διαγράμματα κανονικότητας χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της κανονικής κατανομής των ποσοτικών μεταβλητών.Για την διερεύνηση συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t(student’st-test), ανάλυση διασποράς, ο συντελεστής Pearson(Pearson’scorrelation) και ο συντελεστής Spearman(Spearman’scorrelationcoefficient).
Αποτελέσματα
Το 90,6% των εξυπηρετούμενων δήλωσαν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και το 94,6% δήλωσαν από πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του στελέχους που τους εξυπηρέτησε. Το 62,9% των εργαζομένων δηλώνει πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοιαπό την ποιότητα εργασίας συνολικά και η πλειονότητα των εργαζομένων είχαν ουδέτερη στάση σχετικά με τις ευκαιρίες για εκπαίδευση. Εν τούτοις, δηλώνουν σημαντικά προβλήματα όπως έλλειψη υλικών, αναλώσιμων, ιατρικού εξοπλισμού,ακατάλληλη διαμόρφωση χώρου και έλλειψη προσωπικού.
Συμπεράσματα
Τα Δημοτικά Ιατρεία αποτελούν ένα φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ισχύ με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων που τα επισκέπτονται να αυξάνονται και να δηλώνουν τη θετική ικανοποίηση τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ποιότητα, Ικανοποίηση, Δημοτικά Ιατρεία, Επαγγελματίες υγείας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
134
REPPA STAVROULA MSc.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο