Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων anti-CD38 και anti-SLAMF7 στο πολλαπλό μυέλωμα: από τις προκλινικές μελέτες στις εγκρίσεις κυκλοφορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2917556 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-06-28
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κοντογεώργου Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευάγγελος Τέρπος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Φλώρα Ζαγουρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Γαβριατοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων anti-CD38 και anti-SLAMF7 στο πολλαπλό μυέλωμα: από τις προκλινικές μελέτες στις εγκρίσεις κυκλοφορίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων anti-CD38 και anti-SLAMF7 στο πολλαπλό μυέλωμα: από τις προκλινικές μελέτες στις εγκρίσεις κυκλοφορίας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το πολλαπλό μυέλωμα αποτελεί μια πλασματοκυτταρική δυσκρασία η οποία χαρακτηρίζεται ως χρόνια και ανίατη με συχνές περιόδους ύφεσης και υποτροπής. Την τελευταία δεκαετία υπάρχει σημαντική πρόοδος στην κατανόηση των δεδομένων της παθοφυσιολογίας της νόσου , η οποία έχει ως επακόλουθο την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων μορίων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και επιμηκύνουν το προσδόκιμο όριο ζωής τους. Τα μονοκλωνικά αντισώματα αποτελούν ίσως την πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη και πλέον υποσχόμενη κατηγορία αντιμυελωματικών φαρμάκων. Αποτελούν πλέον θεραπεία επιλογής σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα και σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς. Σκοπός: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση των κλινικών μελετών που συντέλεσαν στην χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας από τον FDA και τον ΕΜΑ, σε δύο μονοκλωνικά αντισώματα, το Daratumumab και το Elotuzumab.
Υλικά-Μέθοδος: Έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Pub-Med και clinicaltrials.gov και συμπεριλήφθηκαν δεδομένα που αντιστοιχούν σε 15 κλινικές μελέτες, ενώ γίνεται αναφορά σε δεδομένα που αντλήθηκαν από 68 σχετιζόμενα ,δημοσιευμένα papers. Για το σκοπό της εργασίας επιλέχθηκαν μόνο κλινικές μελέτες για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση των δεδομένων τους και έχει γίνει γνωστοποίησή τους. Οι επελεγμένες μελέτες είναι φάσης 1,2,3 και 4 , με ολοκληρωμένη τη φάση ένταξης ασθενών.
Αποτελέσματα: Οι 15 κλινικές μελέτες που επιλέχθηκαν συνετέλεσαν στην έγκριση που έδωσε ο FDA και ο ΕΜΑ στα δύο μελετώμενα mAbs. To Daratumumab εγκρίθηκε ως μονοθεραπεία με όφελος ORR 29% και μέσο PFS 3.7 μήνες σύμφωνα με τη μελέτη SIRIUS. Ως συνδυαστική θεραπεία με Lenalidomide/dexamethasone με όφελος ORR 31% και μέσο PFS 3.8 μήνες σύμφωνα με τη μελέτη ΜΜΥ3003, σε συνδυασμό με Bortezomib/dexamethasone με όφελος ORR 79.3% σύμφωνα με τη μελέτη CASTOR, σε συνδυασμό με Pomalidomide/dexamethasone με όφελος ORR 60% και μέσο PFS 8.8 μήνες σύμφωνα με τη μελέτη ΕQUULEUS, συνδυαστικά με Bortezomib/Melphalan/Prednisone με όφελος ORR 90.9% και μέσο PFS 71.6% σύμφωνα με τη μελέτη ALCYONE και σε συνδυασμό με Bortezomib/thalidomide/dexamethasone με δεδομένα της μελέτης CASSIOPEIA. Το Elotuzumab, εγκρίθηκε ως συνδυαστική θεραπεία με Lenalidomide/Dexamethasone με όφελος PFS-ELd 68% έναντι PFS-Ld 57% στη μελέτη ELOQUENT-2 και σε συνδιασμό με Pomalidomide/Dexamethasone με PFS-EPd 10.25 μήνες έναντι PFS-Pd 4.67 μήνες στη μελέτη ELOQUENT-3, σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα. Πρόσφατη έγκριση χορηγήθηκε σε ένα ακόμα mAb ,το isatuximab ,βασισμένη στα αποτελέσματα της μελέτης ICARIA.
Συμπεράσματα: Τα μονοκλωνικά αντισώματα αποτελούν τη θεραπευτική επιλογή του παρόντος και του μέλλοντος όσον αφορά στο πολλαπλό μυέλωμα, και η έρευνα σχετικά με νέα μονοκλωνικά αντισώματα, βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και αναμένεται στο σύντομο μέλλον έγκριση και νέων μορίων είτε ως μονοθεραπεία είτε ως συνδυαστική θεραπεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πολλαπλό μυέλωμα, Μονοκλωνικά αντισώματα, Δαρατουμουμάμπη, Ελοτουζουμάμπη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
Αριθμός σελίδων:
112

ΜΔΕ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ pdf.pdf
14 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.