Γνώσεις και αντιλήψεις των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών νοσηλευτικής σχετικά με την χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932492 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-12
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αναγνωστόπουλος Σωτήριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Φώτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Ζούλιας, ΕΔΙΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις και αντιλήψεις των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών νοσηλευτικής σχετικά με την χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γνώσεις και αντιλήψεις των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών νοσηλευτικής σχετικά με την χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει εφαρμογή σε διάφορους τομείς. Η κατασκευή πρόσθετων βρίσκεται σε μοναδική θέση για να υποστηρίξει την έλλειψη κρίσιμων ιατρικών συσκευών. Έχει παρατηρηθεί πως οι εφαρμογές της τρισδιάστατης τεχνολογίας στο χώρο των Επιστημόνων Υγείας αποτελούν σημαντικό εργαλείο για επεμβάσεις ρουτίνας άλλα και εξομοίωσης επεμβάσεων με χρήση τρισδιάστατων ειδώλων για την καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση γνώσεων και αντιλήψεων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών νοσηλευτικής σε σχέση με την χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Μεθοδολογία: Για τη συγκέντρωση των πληροφοριών δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 16 ερωτήσεις. Η πρώτη ενότητα αφορούσε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το κοινωνικό προφίλ των φοιτητών. Στην δεύτερη ενότητα ακολούθησαν έξι ερωτήσεις, όπου διερευνήθηκαν οι γνώσεις των φοιτητών. Στην τρίτη ενότητα υπήρχαν δέκα ερωτήσεις που μελετήθηκαν οι αντιλήψεις των φοιτητών.
Αποτελέσματα: Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 364 συμμετέχοντες με μέση ηλικία τα 24,7 έτη, και το 80,8% ήταν γυναίκες ενώ 87,6% άγαμοι. Το 62,4% ήταν προπτυχιακοί φοιτητές. Το 89,9% χρησιμοποιούσαν μέτρια έως πολύ το διαδίκτυο για επιστημονικούς σκοπούς. Όσο αφορά τις γνώσεις των συμμετεχόντων για την τρισδιάστατη εκτύπωση φαίνεται ότι είχαν ακούσει για την χρήση των τρισδιάστατων εκτυπωτών (78,8%), αλλά ελάχιστοι είχαν πρόσβαση σε αυτούς (0,5%) ή είχαν παρακολουθήσει οποιαδήποτε μαθήματα σχετικά με τρισδιάστατους εκτυπωτές (3,6%). Η μέση βαθμολογία γνώσεων για τις χρήσεις αυτών ήταν 2,6 όπως ακριβώς και η μέση βαθμολογία γνώσεων για τις εφαρμογές που έχουν
Όσο αφορά τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων για την τρισδιάστατη εκτύπωση προκύπτει μια βαθμολογία αντιλήψεων που λαμβάνει τιμές από 0- 10. Η μέση βαθμολογία θετικών αντιλήψεων ήταν 7,7 και η τυπική απόκλιση ήταν 1,5.
Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές έχουν πλεονεκτήματα (97%) και θα βοηθούσαν στην καλύτερη εκπαίδευση (94%) και θα βελτίωνε την ποιότητα ζωής των ασθενών (86,5%).
Οι άνδρες είχαν περισσότερες γνώσεις για τις εφαρμογές που έχουν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές. Οι παραπάνω μεταβλητές ερμηνεύουν το 8% της μεταβλητότητας της βαθμολογίας γνώσεων.
Προέκυψε στατιστική σχέση στο επίπεδο του 0,20 (p<0,20) ανάμεσα σε 7 ανεξάρτητες μεταβλητές και τη βαθμολογία θετικών αντιλήψεων για τους τρισδιάστατους εκτυπωτές.
Συμπεράσματα: Η χρήση του διαδικτύου για επιστημονικούς σκοπούς σχετίζονταν με περισσότερες γνώσεις κυρίως των ανδρών για τις χρήσεις που έχουν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές. Και για τα δυο φύλα φαίνεται ότι η χρήση του διαδικτύου για επιστημονικούς σκοπούς σχετίζονταν με περισσότερες γνώσεις για τις εφαρμογές και τις χρήσεις αλλά σχετίζονταν και με θετικότερη αντίληψη. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ είχαν θετικότερη αντίληψη για τους τρισδιάστατους εκτυπωτές.
Λέξεις κλειδιά: 3D εκτυπωτής, εκπαίδευση 3D εκτύπωσης, Βιοιατρική Μηχανική, Βιοτεχνολογία, εφαρμογές της 3D εκτύπωσης, Γνώση και Αντίληψη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
3D εκτυπωτής, Εκπαίδευση 3D εκτύπωσης, Βιοιατρική μηχανική, Βιοτεχνολογία, εφαρμογές της 3D εκτύπωσης, Γνώση και αντίληψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
107

Εργασία MSc_Αναγνωσόπουλος Σωτήρης.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.