Η κυκλοθυμία και η παρόρμηση στη διαταραχή χρήσης οινοπνεύματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937326 29 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-03
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παΐλα Ανθή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Hλίας Τζαβέλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βασίλειος Μασδράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κυκλοθυμία και η παρόρμηση στη διαταραχή χρήσης οινοπνεύματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η κυκλοθυμία και η παρόρμηση στη διαταραχή χρήσης οινοπνεύματος
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ιδιοσυγκρασία και η παρόρμηση αποτελούν χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του ατόμου και συνδέονται με την κατάχρηση αλκοόλ. Σκοπός της
παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τη σχέση της κυκλοθυμικής ιδιοσυγκρασίας με
την παρόρμηση σε άτομα με διαταραχή χρήσης οινοπνεύματος.
Μέθοδος και υλικό: Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 62 συμμετέχοντες με
διαταραχή χρήσης αλκοόλ. Προκειμένου να αποκλειστούν άτομα με συννοσηρότητα
χρησιμοποιήθηκε το Μ.Ι.Ν.Ι., ενώ για τις δύο υπό διερεύνηση μεταβλητές
χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο TEMPS-A, για τον τύπο της ιδιοσυγκρασίας,
και η Κλίμακα Παρορμητικότητας του Barratt (BIS 11).
Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος κατηγοριοποιείται στον
κυκλοθυμικό τύπο ιδιοσυγκρασίας (51,6%), ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό του
υπερθυμικού τύπου (35,5%). Η παρόρμηση θεωρείται χαμηλή για το 69,4% (Ν=43)
των συμμετεχόντων και υψηλή μόνο για το 30,6% (Ν=19). Στατιστικά σημαντική
διαφοροποίηση (H(3)= 16,932, p= 0,001) προέκυψε στον τύπο ιδιοσυγκρασίας και
την παρόρμηση, αλλά στατιστικά σημαντική (p= 0,004) είναι μόνο η διαφορά μεταξύ
κυκλοθυμικού (Μ.Β.= 23,64) και υπερθυμικού τύπου ιδιοσυγκρασίας (Μ.Β.= 40,77).
Ακόμη, προέκυψε στατιστικά σημαντική εξάρτηση (χ2(3)= 17,070, p= 0,001) στη
διερεύνηση του τύπου ιδιοσυγκρασίας με την αποχή από το αλκοόλ, με το 75% των
ατόμων σε αποχή να εμφανίζουν τον κυκλοθυμικό τύπο και το 85,7% των ατόμων σε
χρήση τον ευερέθιστο τύπο. Τέλος, η μέση τιμή της παρόρμησης για τα άτομα που
βρίσκονται σε αποχή (Μ.Ο.= 60,31) είναι στατιστικά μικρότερη (t(60)= -2,623, p=
0,011) από την αντίστοιχη των ατόμων που κάνουν χρήση αλκοόλ (Μ.Ο.= 68,53)
Συζήτηση: Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με αντίστοιχα ερευνητικά
δεδομένα, καθώς η κυκλοθυμία βρέθηκε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλή στα άτομα με
διαταραχή χρήσης αλκοόλ, ενώ παράλληλα η υπερθυμία είναι αυξημένη στα άτομα
με ενεργή χρήση. Ωστόσο, από την έρευνα μας προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην κυκλοθυμία και την παρόρμηση. Αντίθετα, τα
αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι τα ποσοστά της παρόρμησης είναι υψηλότερα
στον υπερθυμικό τύπο ιδιοσυγκρασίας συγκριτικά με τον κυκλοθυμικό. Από τα
δεδομένα της έρευνας προκύπτει, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα
της παρόρμησης με τα άτομα που έχουν ενεργή χρήση να παρουσιάζουν υψηλότερα
ποσοστά συγκριτικά με εκείνα που βρίσκονται σε αποχή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Χρήση αλκοόλ, Ιδιοσυγκρασία, Κυκλοθυμία, Παρόρμηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
51

Paila Anthi Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.