Αγχώδεις και καταθλιπτικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942719 19 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-08
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Συκκά Ερμιόνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρωσσέτος Γουρνέλλης ,Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δουζένης Αθανάσιος , Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παρίσης Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αγχώδεις και καταθλιπτικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αγχώδεις και καταθλιπτικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η καρδιακή ανεπάρκεια, μια χρόνια νόσος, που προσβάλλει σημαντικό τμήμα του γενικού πληθυσμού και έχει μεγάλη κοινωνικό-οικονομική επιβάρυνση, έχει συνδεθεί με διαταραχές άγχους και κατάθλιψης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, η διερεύνηση καταθλιπτικών και αγχωδών συμπτωμάτων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και η σύγκρισή τους με υγιείς μάρτυρες, καθώς και η διερεύνηση πιθανής συσχέτισής τους με τη διάρκεια της νόσου.
Μέθοδος: Συμμετείχαν 40 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 40 υγιείς μάρτυρες. Συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου με κοινωνικο- δημογραφικά και κλινικά στοιχεία. Για την μελέτη της αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας χορηγήθηκε η κλίμακα Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), ενώ για την μελέτη συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή χορηγήθηκε η κλίμακα Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8).
Αποτελέσματα: Το δείγμα μας αποτελούνταν κατά 56.3% από άνδρες μέσης ηλικίας 60.84 ± 14.85 ετών και κατά 43.8% από γυναίκες 55.6 ± 18.13 ετών. Η μέση διάρκεια της νόσου ήταν τα 6.68 ± 5.69 έτη για τους άνδρες και τα
7.13 ± 8.14 έτη για τις γυναίκες. Οι γυναίκες είχαν σημαντικά πιο ήπια ελάττωση του κλάσματος εξώθησης και σημείωσαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα άγχους. Σύμφωνα με το MMAS-8, το 62.5% των ασθενών έχει υψηλή συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, ενώ μόλις το 32.5% έχει χαμηλή συμμόρφωση. Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων με τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή. Οι ασθενείς είχαν στατιστικώς σημαντική μεγαλύτερη καταθλιπτική συμπτωματολογία σε σχέση με
του υγιείς μάρτυρες. Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμφάνιση αγχώδους συμπτωματολογίας μεταξύ των ασθενών και των υγειών μαρτύρων. Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ αγχωδών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων και της διάρκειας της νόσου, καθώς παρατηρήθηκε και αρνητική συσχέτιση της διάρκειας της νόσου με την συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια παρουσιάζουν συχνότερα καταθλιπτική συμπτωματολογία από ότι ο γενικός πληθυσμός, κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στην εμφάνιση αγχώδους συμπτωματολογίας. Επίσης, υπάρχει αρνητική συσχέτιση της διάρκειας της νόσου με τα αγχώδη και καταθλιπτικά συμπτώματα, καθώς και με την συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή. Κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ τους, αλλά και να αποτελέσει χρήσιμη γνώση στη κλινική πρακτική.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Κατάθλιψη, Συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, Καρδιακή ανεπάρκεια, HADS, MMAS
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
38
Διπλωματική Συκκά Ε..pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο