Μείζων καταθλιπτική διαταραχή και hs-crp : συγκριτική μελέτη αποκρινόμενης και μη ΜΚΔ σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα και συσχέτιση με φλεγμονώδεις δείκτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943631 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Χλιάρα Ιωάννα-Ίλια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αγγελόπουλος Ηλίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μασδράκης Βασίλειος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μείζων καταθλιπτική διαταραχή και hs-crp : συγκριτική μελέτη αποκρινόμενης και μη ΜΚΔ σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα και συσχέτιση με φλεγμονώδεις δείκτες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μείζων καταθλιπτική διαταραχή και hs-crp : συγκριτική μελέτη αποκρινόμενης και μη ΜΚΔ σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα και συσχέτιση με φλεγμονώδεις δείκτες
Περίληψη:
Εισαγωγή- Η Μείζων καταθλιπτική διαταραχή είναι η πιο κοινή σοβαρή ψυχική διαταραχή με δια βίου επιπολασμό έως και 17% (Kessler et al., 2003). Διαθέσιμες βάσει τεκμηρίων θεραπείες οδηγούν σε βελτίωση των συμπτωμάτων στους περισσότερους ασθενείς. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την σημαντικότερη ίσως μελέτη αλληλουχίας Θεραπευτικών εναλλακτικών πρακτικών για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης [The Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR * D)], στην οποία αναλύθηκαν τα αποτελέσματα μετά από αρκετά τυποποιημένα στάδια θεραπείας, το 33% των ασθενών δεν ανταποκρίνεται παρά τα τέσσερα, βάσει κριτηρίων, διαδοχικά στάδια συμμετοχής τους στις θεραπείες (Rush et al 2006). Τα ίδια αποτελέσματα, σχετικά με την ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη (ΑΘΚ), έδειξαν και πιο πρόσφατες μελέτες (Juan Qiao et. al , 2019).

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες μια αναπτυσσόμενη περιοχή προκλινικής και κλινικής έρευνας συσσωρεύει δεδομένα που συνδέουν ψυχιατρικές ασθένειες με φλεγμονώδεις διεργασίες. Τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα προέκυψαν από μια προσπάθεια να συνδεθούν αυτές οι διαταραχές, ιδίως η μείζων καταθλιπτική διαταραχή (ΜΚΔ) με την βιολογία του stress. Τα δεδομένα αυτών των μελετών φαίνεται ότι ενισχύουν την πιθανότητα ενός «αρχικού κοινού μονοπατιού» με το οποίο ανοσολογικοί/φλεγμονώδεις παράγοντες σε συνδυασμό με βιοδείκτες του stress προκαλούν αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου (Raison CL et al,2006). Η φλεγμονή, και ειδικά η C-αντιδρώσα πρωτεϊνη (CRP), σχετίζεται με την κατάθλιψη, ενώ τα επίπεδα αυτής έχει φανεί από μελέτες πως διαφοροποιούνται έως και μεταβάλλονται ύστερα από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής.

Ως προς την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη συγκριτικές μελέτες και μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT) είναι πιθανώς η πιο αποδοτική παρεμβατική (μη φαρμακολογική) θεραπεία οξείας φάσης για την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη, αλλά η κλινική της ανταπόκριση ποικίλλει. Παρόλες τις έρευνες που αξιολογούν την πορεία της φλεγμονώδους μεταβολής κατά τη διάρκεια της ECT, τόσο ως προς τη CRP όσο και ως προς άλλους φλεγμονωδεις, προ-φλεγμονώδεις και αντιφλεγμονώδεις δείκτες, η αξιολόγηση των βιοδεικτών ως προγνωστικών δεικτών απόκρισης στην θεραπεία είναι εμφανώς απούσα (Jennifer L Kruse. et. Al, 2018).

Σκοπός- Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε το κατά πόσο η ανθεκτικότητα στη θεραπεία καταθλιπτικών ασθενών συνδέεται με τον φλεγμονώδη βιοδείκτη, hs-CRP. Για το σκοπό αυτό συγκρίθηκαν τα επίπεδα φλεγμονωδών παραγόντων σε ομάδα ασθενών που πληρούσε τα κριτήρια για ανθεκτική στη θεραπεία κατάθλιψη, στην οποία εφαρμόστηκε ΗΣΘ ως θεραπεία εκλογής, με τα επίπεδα των ίδιων παραγόντων μιας ομάδας ασθενών με ΜΚΔ που ανταποκρίθηκε στην per os αντικαταθλιπτική αγωγή.

Μεθοδολογία - Η αξιολόγηση διενεργείται σε ασθενείς (n=43), 25 ασθενείς με TRD και 18 ασθενείς με αποκρινόμενη σε φαρμακευτική αγωγή ΜΚΔ (ομάδα control) (διαγνωσμένοι με βάση τα κριτήρια του DSM-V), λαμβάνοντας δείγμα περιφερικού αίματος για ανάλυση των παραγόντων σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια . Ο επιλεγόμενος ανοσολογικός παράγοντας προς ανάλυση ήταν η hs-CRP, ενώ τα κριτήρια συμμετοχής των ασθενών περιλάμβαναν αυστηρά την συμπτωματολογία της ΜΚΔ, αποκλείοντας οργανική ή φαρμακοεπαγόμενη/ ουσιοεπαγόμενη αιτιολογία. Συγκεκριμένα, για τους ασθενείς με TRD η πρώτη και τελευταία αιμοληψία πραγματοποιήθηκαν πριν την 1η και μετά τη 12η συνεδρία ECT (που έλαβε χώρα σε ακαδημαϊκό κέντρο παραπομπής, Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθηνών) , ενώ παράλληλα στους ασθενείς με control πραγματοποιήθηκαν οι αιμοληψίες στην έναρξη και στην λήξη της νοσηλείας τους στον ίδιο νοσοκομειακό χώρο. Ταυτόχρονα, γίνονταν καταγραφή της φαρμακευτικής αγωγής τους και των μεταβολών της, εκτιμήσεις συμπτωματολογίας τους με τις κλίμακες HAM-D, MADRS, στις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους και της κλινικής εικόνας των ασθενών καθημερινά από εκπαιδευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν την περίοδο 10/2019-12/2020.

Αποτελέσματα - Σε διμεταβλητές αναλύσεις , εμφανίστηκαν υψηλότερα επίπεδα στις κλίμακες HAM-D-17 και MADRS στην ομάδα control (n=18) κατά την έναρξη, ενώ στη λήξη και οι δύο κλίμακες παρουσίασαν βελτίωση. Οι διακυμάνσεις αυτές στις τιμές συσχετίστηκαν με τις αντίστοιχες διακυμάνσεις στα επίπεδα hs- CRP (p<0.002). Για την ομάδα TRD (n=25), η hs-CRP παρουσίασε τις ίδιες μεταβολές με την ομάδα control, με τις κλίμακες HAM-D-17 και MADRS να ξεκινούν σε υψηλά επίπεδα και να παρουσιάζουν μια ήπια βελτίωση , αλλά όχι πλήρη απουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων (p<0.001). H hs-CRP στην ομάδα control ξεκίνησε σε πιο υψηλά επίπεδα συγκριτικά με την ομάδα TRD και παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση στις τιμές, ενώ δεν έλλειψε ένα εύλογο ποσοστό στην ομάδα του TRD που πραγματοποίησε μια μικρή αύξηση.
Συμπεράσματα - Ενώ τα ευρήματα της μελέτης φέρουν αποτελέσματα στατιστικά σημαντικά, οι μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές και το μικρό μέγεθος δείγματος δεν επιτρέπουν την αναγνώριση της hs-CRP προγνωστικό παράγοντα κατάθλιψης, σε υπόστρωμα φλεγμονώδους λειτουργίας. Οξείες αλλαγές στην hs-CRP μπορεί να αντανακλούν αιχμές στη φλεγμονώδη απόκριση κατά την εφαρμογή των αντικαταθλιπτικών θεραπειών εκλογής, αλλά όχι απαραίτητα στη διάθεση. Οι επιπλέον μελέτες είναι απαραίτητες για την αναγνώριση των φλεγμονωδών βιοδεικτών ως καθοδηγητικών προς την θεραπευτική αντιμετώπιση της TRD.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μείζων καταθλιπτική διαταραχή, Ηλεκτροσπασμοθεραπεία, hs-CRP, Βιοδείκτες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
154
Αριθμός σελίδων:
97
Διπλωματική Εργασία - Χλιάρα Ιωάννα Ίλια (final).pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο