Η επίδραση ενός εξ' αποστάσεως παρεμβατικού προγράμματος με τροποποιημένα παραμύθια στον κινητικό γραμματισμό μέσω της εξάσκησης των βασικών κινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2970136 50 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-01-13
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Αδαμοπούλου Ελεάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεροδήμος Βασίλειος, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ-ΠΘ
Σκορδίλης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ- ΕΚΠΑ
Φιλίππου Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση ενός εξ' αποστάσεως παρεμβατικού προγράμματος με τροποποιημένα παραμύθια στον κινητικό γραμματισμό μέσω της εξάσκησης των βασικών κινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση ενός εξ' αποστάσεως παρεμβατικού προγράμματος με τροποποιημένα παραμύθια στον κινητικό γραμματισμό μέσω της εξάσκησης των βασικών κινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Περίληψη:
Η εκμάθηση και η εξάσκηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων (ΒΚΔ) αποτελεί τον
θεμέλιο λίθο ώστε να μπορέσει το άτομο να είναι φυσικά δραστήριο και να αναπτύξει
σύνθετες κινητικές δεξιότητες. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί η
επίδραση ενός εξ’ αποστάσεως παρεμβατικού προγράμματος, με τροποποιημένα
παραμύθια, στην εξάσκηση των ΒΚΔ των παιδιών συμβάλλοντας στον κινητικό
γραμματισμό τους (ΚΓ). Στη μελέτη έλαβαν μέρος εθελοντικά, ύστερα από
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων τους, 40 παιδιά προσχολικής ηλικίας (5,13 ±
0,24 έτη), τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ισάριθμες ομάδες: ομάδα παρέμβασης (ΟΠ) και
ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Η ΟΠ ακολούθησε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα, ανάπτυξης των
βασικών κινητικών δεξιοτήτων με τροποποιημένα παιδικά παραμύθια, διάρκειας τριών
μηνών με συχνότητα τρεις φορές την εβδομάδα (36 διδακτικές μονάδες). Η ΟΕ δεν
παρακολούθησε κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης. Για την αξιολόγηση των κινητικών
δεξιοτήτων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε η δέσμη αξιολόγησης ΔΕΚΑ-ΠΡΟ. Για τη
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης με
δύο παράγοντες (two-way ANOVA), (ομάδα x χρόνος, 2 x 2) με επαναλαμβανόμενες
μετρήσεις στον παράγοντα «χρόνο» και πολλαπλές συγκρίσεις με τη μέθοδο Sidak.
Από την ανάλυση των δεδομένων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
αλληλεπίδραση των παραγόντων «ομάδα» και «χρόνος» σε όλες τις δοκιμασίες της
δέσμης ΔΕΚΑ-ΠΡΟ (p<0.001). Πιο συγκεκριμένα, η ΟΠ, μετά τη λήξη του
προγράμματος παρέμβασης, βελτίωσε στατιστικά σημαντικά όλες τις δοκιμασίες της
δέσμης ΔΕΚΑ-ΠΡΟ (p<0.001), ενώ η ομάδα ελέγχου δε βελτίωσε καμία από τις
δοκιμασίες που αξιολογήθηκαν (p>0.05). Η εξάσκηση των ΒΚΔ, μέσω
τροποποιημένων παιδικών παραμυθιών, αποτελεί μία καινοτόμο μέθοδο που εφαρμόστηκε πρώτη φορά φανερώνοντας ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Περαιτέρω
έρευνα στον τομέα αυτό κρίνεται αναγκαία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αναπτυξιακές ηλικίες, Νηπιαγωγείο, Φυσική δραστηριότητα, Κίνηση, Παιδικό βιβλίο, Προαγωγή υγείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
128
Αριθμός σελίδων:
100
Αδαμοπούλου Ε. Διπλωματική.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο