Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στο σύστημα υγείας. Η περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2970683 50 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακή Ιατρική, Προληπτική & Κοινωνική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-01-12
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τσέλιου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Φίλιππος Φιλιππίδης, Senior Lecturer in Public Health – Director of Education, School of Public Health, Imperial College London
Γεώργιος Μαρίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στο σύστημα υγείας. Η περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στο σύστημα υγείας. Η περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Περίληψη:
Το σύστημα υγείας έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της υγείας του πληθυσμού με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της εκάστοτε κοινωνίας, μέσα από προγραμματισμένες υπηρεσίες. Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της κλινικής αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ισότητας, ωστόσο είναι πολλές οι φορές που εμφανίζει χαρακτηριστικά, όπως οι μονοπωλιακές τάσεις στην αγορά και η μη αποτελεσματική αξιολόγηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, το εθνικό σύστημα υγείας παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λειτουργίας. Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι ιδιαίτερα αυξημένα και έχουν επιβαρυνθεί σε μεγαλύτερο βαθμό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. (Θεοδώρου, Μ. Σαρρής, Μ., Σούλης, Σ., 2001).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και της έρευνας που έλαβε χώρα, των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας, στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση τους, καθώς και η παράθεση ορισμένων προτάσεων αναφορικά με τις πολιτικές υγείας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο αλλά και την τοπική κοινωνία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ερευνητική προσέγγιση. Όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι αυτό, αρχικά, περιλαμβάνει εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν την έννοια της υγείας, τις οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα και την κατάσταση του ελληνικού συστήματος υγείας πριν την οικονομική κρίση. Σε επόμενα κεφάλαια γίνεται αναφορά στα βασικά στοιχεία του ελληνικού συστήματος υγείας και αναφέρονται οι αιτίες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και τα μέτρα που λήφθηκαν λόγω της κρίσης αυτής. Στη συνέχεια αναφέρεται πως επηρεάστηκε η υγεία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και ποιες οι επιπτώσεις της στην υγεία του ατόμου και στο φάρμακο. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στις επιπτώσεις της κρίσης γενικά στο σύστημα υγείας.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μια πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας για την τοπική κοινωνία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Ο πληθυσμός που αποτέλεσε το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν κάτοικοι του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και το δείγμα των συμμετεχόντων περιλάμβανε συνολικά 116 άτομα.
Από τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων διαθέτει βιβλιάριο υγείας και η ύπαρξή του σχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και τη μη λήψη φαρμάκων λόγω κόστους. Επίσης βρέθηκε ότι η ηλικία σχετίζεται αρνητικά με τη μη λήψη φαρμάκων λόγω κόστους και με τη διενέργεια εξετάσεων. Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος μεταξύ του φύλου των συμμετεχόντων και διαφόρων παραγόντων, όπου βρέθηκε συσχέτιση του φύλου με τη διενέργεια εξετάσεων, την εμφάνιση νόσου τους τελευταίους 12 μήνες, την επίσκεψη στα ΤΕΠ και τα εξωτερικά ιατρεία και την πεποίθηση ότι το σύστημα υγείας είναι πολύπλοκο. Τέλος, προέκυψαν αρκετά μεγάλα ποσοστά γνώσης και ικανοποίησης από τους συμμετέχοντες για τα διάφορα θέματα που τους τέθηκαν και βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες έχουν ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης κυρίως για την ασφάλεια της υγείας τους και τον ΕΟΠΥΥ και για τα δικαιώματά τους αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών υγείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομική κρίση, Οι επιπτώσεις στο σύστημα υγείας, Κατάσταση του ελληνικού συστήματος υγείας, Το σύστημα υγείας για την τοπική κοινωνία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
135
Tseliou Evangelia MSc.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο