ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΛΩΒΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ BODIPY ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3301205 73 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-03-17
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μενιδιάτη Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Αργείτης, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γεώργιος Πιστόλης, Ερευνητής Α΄, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Μαργαρίτα Χατζηχρηστίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΛΩΒΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ BODIPY ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΥΤΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΛΩΒΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ BODIPY ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να κατασκευαστούν «έξυπνες» τοπολογίες σύνδεσης χρωμοφόρων μεταξύ τους για τη δημιουργία φωτονικών κλωβών, με στόχο την εξάλειψη όλων εκείνων των παραγόντων που παρεμποδίζουν την εκπομπή φωτός από πυκνές διατάξεις χρωμοφόρων που συνδέονται μέσω συνδέσμων βαρέων μετάλλων. Στα επόμενα κεφάλαια παρέχεται η προσπάθεια μέσω της οποίας κατέστη δυνατό να αποκαλυφθεί η πορεία σύνδεσης μέσω αλληλεπιδράσεων συντονισμού, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία άκαμπτων τρισδιάστατων υπερδομών με πολύ καλές κβαντικές αποδόσεις φθορισμού.
Τα μόρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι οι χρωμοφόρες ενώσεις με την κοινή ονομασία BODIPYs (Boron Dippyromethene). Τα BODIPYs είναι συμμετρικά, συζυγιακά, αρωματικά συστήματα αποτελούμενα από έναν εξαμελή, δύο πενταμελείς δακτυλίους και την ομάδα –BF2 τα οποία συγκεντρώνουν μερικές εντυπωσιακές και ελκυστικές φωτοφυσικές ιδιότητες ενώ παρέχουν και συνθετική ευελιξία λόγω της επιδεκτικότητάς τους σε πολλαπλές υποκαταστάσεις. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η μελέτη διαφόρων BODIPYs , καθώς και η δημιουργία, ο χαρακτηρισμός και η μελέτη φωτοφυσικών ιδιοτήτων, νανοδομών των BODIPYs με οργανομεταλλικές ενώσεις, μέσω της τεχνικής της αυτο-συναρμολόγησης.
Σε πρώτο στάδιο, έγινε εκτενής φασματοσκοπική ανάλυση με Φασματοσκοπία Μαγνητικού Πυρηνικού Συντονισμού (Nuclear Magnetic Resonance – NMR) σε διαλύτες DMSO-d6 , DMF-d7 και CDCl3 αλλά και με Φασματοσκοπία Ορατού – Υπεριώδους (UV-Visible Spectroscopy), Φασματοσκοπία Φθορισμού Στατικής Κατάστασης (Steady State Fluorescence Spectroscopy), σε διαλύτες CHCl3, CH2Cl2 και DMF. Συντέθηκαν λοιπόν διαφορετικά BODIPYs, τα οποία εμφάνισαν όλα παρόμοιες φωτοφυσικές ιδιότητες, ανάλογες της κατηγορίας τους, με πολύ υψηλές κβαντικές φωτονικές αποδόσεις.
Έπειτα μελετήθηκαν τα αυτοσυναρμολογημένα σύμπλοκα με όλες τις παραπάνω τεχνικές και αποδείχθηκε ότι η αυτοσυναρμολόγησή τους με οργανομεταλλικές ενώσεις του λευκοχρύσου ή του παλλαδίου διατηρεί τις εξαιρετικές φωτοβόλες ιδιότητες. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση του διαλύτη στον σχηματισμό των υπερδομών καθώς επίσης αντλήθηκαν για πρώτη φορά σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά την κινητική σχηματισμού και χαλάρωσης των συστημάτων αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
υπερμοριακή χημεία, μακροκυκλικά συστήματα, αυτοσυναρμολόγηση, χρωμοφόρες, BODIPYs
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
106
Μεταπτυχιακή_Διπλωματική_Εργασία Μενιδιάτη Θεοδώρα.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο