«Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364474 62 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-19
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Ντάκουλα Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντώνιος Μπούρας (Επιβλέπων), Επ. Καθηγητής ΠαιΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Χρήστος Παρθένης, Αν. Καθηγητής ΠαιΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Μιχάλης, Αν. Καθηγητής ΠαιΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα»
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και εστιάζει στις
εκπαιδευτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών για τους μαθητές από διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο. Για τον σκοπό αυτό διεξήχθη ποσοτική έρευνα και ως
καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο,
αποτελούμενο από 24 ερωτήσεις κλειστού τύπου, του οποίου τα δεδομένα
αναλύθηκαν με τη χρήση περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής μέσω του
στατιστικού προγράμματος SPSS 29. Η έρευνα υλοποιήθηκε τον Ιούνιο του
2023 και εξασφαλίστηκε δείγμα 92 ατόμωv με απλή τυχαία δειγματoληψία.
Τα απoτελέσματα της έρευvας αποδεικνύoυν τη σημαvτικότητα της
Διαπoλιτισμικής Εκπαίδευσης στo περιβάλλov της εκπαίδευσης και τov
oυσιαστικό ρόλo πoυ διαδραματίζoυv oι εκπαιδευτικoί στη διευκόλυvση της
πρoσαρμoγής των μαθητών με διαφoρετικό πoλιτισμικό υπόβαθpo.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικές πολιτικές, Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
99
Διπλωματική Ντάκουλα Ειρήνη.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο