Απομόνωση και τροποποίηση βιοπολυμερών θαλάσσιας προέλευσης και ανάπτυξη ικριωμάτων από μικρο-/νανοΐνες για τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3364970 41 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-18
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Ηλιού Κωνσταντίνα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναστασία Δέτση, Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σπυρίδων Ζηνέλης, Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευσταθία Ιωάννου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Ιωάννης Καρούσης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Ευθυμία Κιτράκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασίλειος Ρούσσης, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Όλγα Τζάκου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απομόνωση και τροποποίηση βιοπολυμερών θαλάσσιας προέλευσης και ανάπτυξη ικριωμάτων από μικρο-/νανοΐνες για τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Απομόνωση και τροποποίηση βιοπολυμερών θαλάσσιας προέλευσης και ανάπτυξη ικριωμάτων από μικρο-/νανοΐνες για τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας.
Περίληψη:
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθόδους εκχύλισης πραγματοποιήθηκε η απομόνωση καρραγενανών και φουκοϊδανών από διάφορα δείγματα του ροδοφύκους Chondracanthus teedei και του φαιοφύκους Cystoseira barbata, αντίστοιχα. Oι θαλάσσιοι θειικοί πολυσακχαρίτες που απομονώθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως προς τη δομή τους με βάση την ανάλυση των φασματοσκοπικών τους δεδομένων χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR). Επιπλέον, το ποσοστό των θειικών τους εστέρων προσδιορίστηκε με την θολωσιμετρική μέθοδο, ενώ το μέσο μοριακό τους βάρος μετρήθηκε με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC). Επίσης, πραγματοποιήθηκε μελέτη του ιξώδους υδατικών διαλυμάτων των καρραγενανών, ενώ πραγματοποιήθηκε και θερμική ανάλυση των πολυσακχαριτών με την χρήση θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA) και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (DSC). Ακόμη, οι πολυσακχαρίτες υποβλήθηκαν σε κατεργασία με υπέρηχους υψηλής ισχύος ώστε να μελετηθεί η επίδραση των υπερήχων στο μοριακό τους βάρος και στο ποσοστό των θειικών τους εστέρων.
Στην συνέχεια, παρασκευάστηκαν με επιτυχία δι- και τρι-στρωματικές νανοϊνώδεις μεμβράνες αποτελούμενες από μετ’ ασβεστίου ή μετά νατρίου άλας καρραγενανών σε συνδυασμό με άλλα βιοσυμβατά πολυμερή, όπως το μετ’ ασβεστίου άλας του πολυ(L-γλουταμικού οξέος), το οξείδιο του πολυ(αιθυλενίου) και η πολυ(ε-καπρολακτόνη), ώστε να λειτουργήσουν ως μεμβράνες κατευθυνόμενης ιστικής/οστικής αναγέννησης (GTR/GBR) για την αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου.
Η μορφολογία των παρασκευασθεισών νανοϊνώδων μεμβρανών εξετάστηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), η θερμική σταθερότητα τους προσδιορίστηκε μέσω θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA), ενώ αξιολογήθηκαν και οι μηχανικές τους ιδιότητες. Η αξιολόγηση του χρόνου αποικοδόμησης των μεμβρανών έδειξε ότι όλες οι μεμβράνες που παρασκευάστηκαν παρέμειναν σταθερές για τουλάχιστον 28 ημέρες έπειτα από παραμονή σε διάλυμα προσομοίωσης σιέλου στους 37 ℃. Ακόμη, παρουσίασαν παρατεταμένη απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, υποδεικνύοντας την ικανότητα τους να λειτουργούν ως σταθερή πηγή ιόντων ασβεστίου για να προάγουν τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών και την οστεογένεση. Η ικανότητα των παρασκευασθεισών μεμβρανών να προάγουν την αναγέννηση του περιοδοντίου επιβεβαιώθηκε in vitro σε ανθρώπινα κύτταρα του περιοδοντικού συνδέσμου (PDL). Τέλος, ενσωματώθηκαν επιτυχώς αντιβιοτικοί παράγοντες στις νανοϊνώδεις μεμβράνες και προσδιορίστηκε ο ρυθμός απελευθέρωσης τους.
Τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι οι σχεδιασμένες νανοϊνώδεις μεμβράνες με βασικό συστατικό τα μετ’ ασβεστίου άλατα καρραγενανών μπορούν να λειτουργήσουν ως μεμβράνες κατευθυνόμενης ιστικής/οστικής αναγέννησης για την αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
βιοπολυμερή θαλάσσιας προέλευσης, θειικοί πολυσακχαρίτες, καρραγενάνες, ουλβάνες, φουκοϊδάνες, απομόνωση, ταυτοποίηση, χαρακτηρισμός, υπέρηχοι υψηλής ισχύος, ηλεκτροϊνοποίηση, νανοΐνες, περιοδοντίτιδα, μεμβράνες κατευθυνόμενης ιστικής/οστικής αναγέννησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
150
Αριθμός σελίδων:
xi, 151
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-11-20.

iliou - phd thesis - to upload.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-11-20.