Φυσικοχημική μελέτη αλληλεπιδράσεων βιοδραστικών μορίων σε λιπιδικές μεμβράνες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309506 528 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-19
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Χατζηγεωργίου Πέτρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Βύρας Κυριάκος Καθηγ.(Επιβλέπων), Μαυρομούστακος Θωμάς Καθηγ., Τσεκούρας Αθανάσιος Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φυσικοχημική μελέτη αλληλεπιδράσεων βιοδραστικών μορίων σε λιπιδικές μεμβράνες
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αφορά τη φυσικοχημική μελέτη των αναπτυσσόμενων
αλληλεπιδράσεων μεταξύ βιοδραστικών μορίων με τις λιπιδικές μεμβράνες. Πιο
συγκεκριμένα, αφορά τη διευρεύνηση των αλληλεπιδράσεων που προκαλεί η εισδοχή
των αλκαλοειδών της βίγκας (Vinca Alkaloids) βιμπλαστίνης (Vinblastine) και
βιγκριστίνης (Vincristine) στις λιπιδικές διπλοστιβάδες της διπαλμιτικής
φωσφατιδυλοχολίνης (DPPC), μέσω των φυσικοχημικών τεχνικών Διαφορικής
Θερμιδομετρίας Σαρώσεως και φασματοσκοπίας Raman. Επίσης, μελετήθηκε η δράση
των φαρμακευτικών αυτών μορίων, παρουσία χοληστερόλης.
Από τη μια, η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (DSC), χρησιμοποιήθηκε για την
ανάλυση των θερμικών αλλαγών που προκαλεί η εισδοχή των δύο φαρμακευτικών
μορίων στις λιπιδικές διπλοστιβάδες. Τα αποτελέσματά της ανέδειξαν ομοιότητες
αλλά και διακριτές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με αυτές,
γεγονός που οφείλεται στο διαφορετικό αποτύπωμά τους στις λιπιδικές
διπλοστιβάδες, παρόλο που πρόκειται για δυο παρεμφερή μόρια της ίδιας
οικογένειας ενώσεων.
Από την άλλη, η φασματοσκοπία Raman, χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των
δομικών αλλαγών που επιφέρει η ενσωμάτωση των αλκαλοειδών της βίγκας στις
λιπιδικές διπλοστιβάδες. Τα αποτελέσματά της, ανέδειξαν ομοιότητες αλλά και
διαφορές στον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με αυτές, γεγονός που επηρεάζει το
φαρμακευτικό προφίλ και τη δράση των δύο μελετούμενων μορίων.
Η συστηματική μελέτη και ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων, οδήγησε α) στη
διαπίστωση της αλληλοεισχώρησης (interdigitation) των αλειφατικών αλυσίδων των
λιπιδικών διπλοστιβάδων, ενός σημαντικού φαινομένου που παίζει ρόλο στη
βιολογική δραστικότητα των μορίων, β) στην επεξήγηση των αλληλεπιδράσεων που
αναπτύσσονται μεταξύ των βιοδραστικών μορίων και των λιπιδικών διπλοστιβάδων
μέσω της δημιουργίας διαφορετικών τμημάτων (domains) των λιπιδικών
διπλοστιβάδων και γ) στη διαφορετική δράση τους παρουσία χοληστερόλης.
Λέξεις-κλειδιά:
Αλληλοεισχώρηση, Βιμπλαστίνη, Βιγκριστίνη, Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης, Φασματοσκοπία Raman
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-9
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
246