Διαπολιτισμικές συγκρίσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού (Cyberbullying) μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2919533 149 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-15
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Αθανασίου Καλλιόπη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δημήτριος Γουργιώτης, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Χρύσα Μπακούλα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αρτεμισία Τσίτσικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Μαρία Τσολιά, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Φλώρα Μπακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αλεξάνδρα Σολδάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαπολιτισμικές συγκρίσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού (Cyberbullying) μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαπολιτισμικές συγκρίσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού (Cyberbullying) μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών
Περίληψη:
Εισαγωγή και Σκοπός: Η αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου και των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχει δημιουργήσει ένα νέο έδαφος για την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων. Ο στόχος της παρούσας συγχρονικής μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπολασμού της διαδικτυακής θυματοποίησης σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες, σε σχέση με κοινωνικο-δημογραφικές και ψυχοκοινωνικές μεταβλητές καθώς και σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου.
Υλικό και Μέθοδος: Μία συγχρονική σχολική μελέτη πραγματοποιήθηκε στις συμμετέχουσες χώρες: Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία. Αυτό-αναφερόμενα ανώνυμα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία, χαρακτηριστικά διαδικτυακής χρήσης, σχολική επίδοση, γονεϊκό έλεγχο, ερωτηματολόγιο για τον διαδικτυακό εθισμό και τα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα εκτιμήθηκαν με την Κλίμακα Εκτίμησης της Ψυχοκοινωνικής Κατάστασης Youth Self Report (ΥSR). Για την εύρεση ανεξάρτητων παραγόντων που σχετίζονται με το διαδικτυακό εκφοβισμό σε κάθε χώρα έγιναν μοντέλα μονοπαραγοντικής και πολυπαραγοντικής λογαριθμιστικής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: Τα υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού της διαδκτυακής θυματοποίησης εντοπίστηκαν στη Ρουμανία ενώ τα χαμηλότερα στην Ισπανία. Πολλαπλές αναλύσεις λογιστικής παλινδρόμησης έδωσαν διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ των χωρών. Στη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Γερμανία η θυματοποίηση μέσω διαδικτυακού εκφοβισμού συνδέθηκε με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, ενώ η χρήση του διαδικτύου συνδέθηκε με αυξημένες πιθανότητες διαδικτυακής θυματοποίησης μόνο στη Ρουμανία. Η διαδικτυκή θυματοποίηση συνδέθηκε με μεγαλύτερου βαθμού με συμπεριφορές εσωτερικευμένων προβλημάτων (internilizing problems) σε όλες τις χώρες που αναλύθηκαν και με συμπεριφορές εξωτερικευμενων προβλημάτων (externilizing problems) σε όλες τις χώρες εκτός της Ρουμανίας.
Συμπεράσματα: Η διαδικτυακή θυματοποίηση είναι πρόβλημα που εξελίσσεται και εξαρτάται από ειδικούς κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες που διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς και από ποικίλα μοτίβα της χρήσης και εξέλιξης του Διαδικτύου. Τα μέτρα πρόληψης που θα ληφθούν θα πρέπει να προωθήσουν την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και να εστιάσουν στη συσχέτιση ανάμεσα στην διαδικτυακή θυματοποίηση και στα εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδικτυκός εκφοβισμός, Διαδικτυακή θυματοποίηση, Διαπολιτισμικές συγκρίσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
135
Αριθμός σελίδων:
182
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ F.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο