Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπο της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών επιστημών. Χάρισμα εις Δημήτριον Ι. Δελιβάνην

Honorific Edition uoadl:1002503 1189 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπο της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών επιστημών. Χάρισμα εις Δημήτριον Ι. Δελιβάνην
Languages of Item:
Greek
French
English
Deutsche
Honored person or collectivity:
Delivanis, Dimitrios J.
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Year of publication:
1980
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
609
Bib number:
203756
Usher Number:
34(082.2) ΔΕΛ ΙΖ

Φίλτρο

 

1. L'avenir de la civilisation occidentale

Paper in Honorific Edition uoadl:1012703
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Davin , Louis E.

2. Le vrai et le faux en économie

Paper in Honorific Edition uoadl:1012712
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Guitton , Henry
Main subject category:
Economic Law

3. Equity, efficiency and intervention

Paper in Honorific Edition uoadl:1012717
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Johnson , Harry G.
Main subject category:
Commercial Law

4. Wettbewerb, macht und konzentrationsprozess (Karl Marx und die Macht)

Paper in Honorific Edition uoadl:1012721
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Arndt , Helmut
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences

5. Κατάσχεσις ακινήτου. Αναγγελία δανειστών και μεταγραφή ή εγγραφή υποθήκης

Paper in Honorific Edition uoadl:1012722
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rammos, Georgios Th.
Main subject category:
Bankrupty law

6. Έγγραφα στοιχεία σχετικά προς την νομοκανονικήν υπόστασιν των μητροπόλεων των νέων χωρών

Paper in Honorific Edition uoadl:1012724
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Vavouskos, Constantin
Main subject category:
Ecclesiastical Law

7. Τρόπος υπολογισμού της χρηματικής ποινής επί αναγκαστικής εκτελέσεως προς παράλειψιν πράξεως (άρθρ. 947 Ι1 ΚΠολΔ)

Paper in Honorific Edition uoadl:1012726
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kerameus, Constantin
Main subject category:
Civil Procedure

8. Ο νεο-ανθρωπισμός και το ποινικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1012728
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Karanikas, Demetrios I.
Main subject category:
Criminal Law

9. Dienstleistungen in verbrauch, beschäftigung und produktion

Paper in Honorific Edition uoadl:1012733
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Rosen, Josef
Main subject category:
Commercial Law

10. The origin and development of the Finnmark in the 19th century. A bird's-eye view and comments

Paper in Honorific Edition uoadl:1012742
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Pipping, Hugo E.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences

11. Development in the international system since 1776

Paper in Honorific Edition uoadl:1012748
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Xydis, Stephen G.
Main subject category:
World history

12. Outline of a macro-economic model for long term planning

Paper in Honorific Edition uoadl:1012755
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Λάζαρης , Απόστολος Α.
Main subject category:
Economics

13. Un modèle d'equilibre macro-économique de courte période incluant les effets de partimoine et d'encaisse réelle

Paper in Honorific Edition uoadl:1012760
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Marchal , Jean
Main subject category:
Economics

14. Règle d'or, répartition et emploi des revenus

Paper in Honorific Edition uoadl:1012768
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Lecaillon , Jacques
Main subject category:
Economics

15. Το διεθνές νομισματικόν σύστημα. Εξελίξεις και προβλήματα

Paper in Honorific Edition uoadl:1012776
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γιαννιώτης , Αλέξανδρος
Main subject category:
Economics

16. Epilogue to Bretton Woods

Paper in Honorific Edition uoadl:1012782
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Furth, Herbert J.
Main subject category:
Economics

17. On the pre-keynesian quantity theory of money

Paper in Honorific Edition uoadl:1012791
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kartsaklis, George A. B.
Main subject category:
Economics

18. Epargne et inflation en france ou les traditions renversées

Paper in Honorific Edition uoadl:1012796
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Riettre, Andre
Main subject category:
Economics

19. Trade unions and inflation

Paper in Honorific Edition uoadl:1012812
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Papi , Giuseppe Ugo
Main subject category:
Labour Law

20. Economic theory and the development of east-west trade

Paper in Honorific Edition uoadl:1012821
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Nussbaumer, Adolf
Main subject category:
Commercial Law