Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: τιμητικός τόμος υπέρ Ηλιά Γ. Κυριακοπούλου (τ. ΙΓ΄- Α΄)

Honorific Edition uoadl:1002504 1820 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: τιμητικός τόμος υπέρ Ηλιά Γ. Κυριακοπούλου (τ. ΙΓ΄- Α΄)
Honored person or collectivity:
Kyriakopoulos, Ēlias G.
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Year of publication:
1966
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
784
Bib number:
334229
Usher Number:
34(082.2) ΚΥΡ Ι, ΙΙ

Φίλτρο

 

1. Zur Geschichte der Ideen und des Rechtes der dauernden Neutralität

Paper in Honorific Edition uoadl:1012909
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Plöcht, Willibald M.
Main subject category:
Philosophy of Law

2. La liquidité internationale en général et la liquididé internationale d‘ un pays donné

Paper in Honorific Edition uoadl:1012912
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Delivanis, Dimitrios J.
Main subject category:
International Law

3. Τα αίτια των μικρών δυνατοτήτων της διοικήσεως δια την βελτίωσιν του τρόπου κατανομής του εθνικού εισοδήματος εις τας υποαναπτύκτους χώρας

Paper in Honorific Edition uoadl:1012914
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, Μαρία
Main subject category:
Administrative Law

4. Επί του όρου Λαός. Νομική επακρίβωσις φιλολογικών και άλλων κειμένων

Paper in Honorific Edition uoadl:1012918
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνος Ν.
Main subject category:
History of Law

5. Verfassungsgerichtsbarkeit und Völkerrecht

Paper in Honorific Edition uoadl:1012922
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Spanner, Hans
Main subject category:
Constitutional Law

6. Συμβολή εις την θεωρίαν της αφανούς ανεργίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1012928
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δαμασκηνίδης, Αντώνιος Ν.
Main subject category:
Administrative Law

7. Le rôle du Ministre des finances en Belgique

Paper in Honorific Edition uoadl:1012935
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Mast, André
Main subject category:
Constitutional Law

8. Η σύγχρονος τεχνική οδηγεί εις αχρήστευσιν της πολιτικής εξουσίας;: παρατηρήσεις επί του προβλήματος της "τεχνοκρατίας"

Paper in Honorific Edition uoadl:1012938
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπαλέκας, Ιωάννης Χ.
Main subject category:
History of Law

9. Διοικητικά προβλήματα της οικονομικής αναπτύξεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1012943
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλιτσουνάκης, Ιωάννης Ε.
Main subject category:
Administrative Law

10. Θεμελιώδη δικαιώματα εις την αρχαίαν Ελλάδα

Paper in Honorific Edition uoadl:1012948
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κυριαζής - Γουβέλης, Δημήτριος Λ.
Main subject category:
History of Law

11. Prolegomena zu einer Theorie des wirklichen Staates

Paper in Honorific Edition uoadl:1012951
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Becker, Walter
Main subject category:
History of Law

12. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ισχύοντος Συντάγματος

Paper in Honorific Edition uoadl:1012954
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dertilis, Panaqoitis, B.
Main subject category:
Constitutional Law

13. Daseinsvorsorge im technischen Zeitalter

Paper in Honorific Edition uoadl:1012957
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Forsthoff, Ernst
Main subject category:
History of Law

14. Πολιτεία, οικονομία, τεχνική, χώρος

Paper in Honorific Edition uoadl:1012959
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πουλόπουλος , Στυλιανός Κ.
Main subject category:
History of Law

15. Planification économique et institutions politiques françaises

Paper in Honorific Edition uoadl:1012965
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Gaudemet, Paul Marie
Main subject category:
Administrative Law

16. Συμβολή εις την θεωρίαν της διακρίσεως των πολιτειακών λειτουργιών

Paper in Honorific Edition uoadl:1012967
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπανικολαΐδης, Δημήτριος Χ.
Main subject category:
History of Law

17. Η μελέτη των πολιτειακών πράξεων ως αποφάσεων "πολιτικής διαδικασίας" (Political process) και η άνοδος εντός της Δημοκρατίας των οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1012969
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ψαρός, Δημήτριος Κ.
Main subject category:
History of Law

18. Η εκκλησία εν τη πολιτεία

Paper in Honorific Edition uoadl:1012971
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι.
Main subject category:
Constitutional Law

19. Mia action finium regundorum μεταξύ ελέγχου ορίων και ελέγχου ουσίας: (μερικαί σκέψεις επί του ελέγχου τηρήσεως του περί ισότητος άρθρου 3 του Συντάγματος)

Paper in Honorific Edition uoadl:1012973
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Stasinopoulos, Michael D.
Main subject category:
Administrative Law

20. Η ακρόασις του ενδιαφερομένου εν τη διοικητική διαδικασία

Paper in Honorific Edition uoadl:1012974
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Tsoutsos, Athos G.
Main subject category:
Administrative Law