Απόκρουσις ενστάσεως παραγραφής δι΄αντιφατικήν του ενισταμένου διαγωγήν (venire contra factum proprium)

Paper in Honorific Edition uoadl:1003007 777 Read counter

Original Title:
Απόκρουσις ενστάσεως παραγραφής δι΄αντιφατικήν του ενισταμένου διαγωγήν (venire contra factum proprium)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σόντης, Ιωάννης Μ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
146-161
The digital material of the item is not available.