Το πρόβλημα της συμμετοχής των ανηλίκων εις τας μαζικάς συναλλαγάς

Paper in Honorific Edition uoadl:1003009 673 Read counter

Original Title:
Το πρόβλημα της συμμετοχής των ανηλίκων εις τας μαζικάς συναλλαγάς
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
163-186
The digital material of the item is not available.