Η υλοτομία των δασών κατά τον νέον δασικόν κώδικα και η σχετική προς αυτήν σύγχρονος νομολογία

Paper in Honorific Edition uoadl:1004845 377 Read counter

Original Title:
Η υλοτομία των δασών κατά τον νέον δασικόν κώδικα και η σχετική προς αυτήν σύγχρονος νομολογία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Vavouskos, Constantin
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Environmental Law
Pages (from-to):
25-39
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.