Επί της συναινέσει μεταβιβάσεως κυριότητος εν τω μεταγενεστέρω βυζαντινώ δικαίω

Paper in Honorific Edition uoadl:1005131 430 Read counter

Original Title:
Επί της συναινέσει μεταβιβάσεως κυριότητος εν τω μεταγενεστέρω βυζαντινώ δικαίω
Languages of Item:
Greek
Creator:
Triantaphyllopoulos, Konstantinos Demetrios
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
263-269
The digital material of the item is not available.